Koncesja na ochronę osób i mienia

Pytanie:

"W jakiej formie należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc otrzymać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia?"

Odpowiedź prawnika: Koncesja na ochronę osób i mienia

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Koncesji takiej udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Koncesję wydaje się na wniosek:

-przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia,

-przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję drugiego stopnia posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Koncesja zawiera:

-firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania,

-numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej,

-imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia,

-określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług,

-wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

-określenie czasu jej ważności,

-określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Koncesję w zakresie ochrony osób i mienia może uzyskać przedsiębiorca (co wynika z art. 17, 18, i 19 ustawy o ochronie osób i mienia oraz art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną -wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Dlatego koncesji nie może uzyskać spółka cywilna. Ograniczenie to nie dotyczy spółek prawa handlowego, bowiem one mogą posiadać status przedsiębiorcy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika