e-prawnik.pl Porady prawne

Przedłużanie terminu kontroli

Pytanie:

W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). Było to 11.12.2007; dziś po raz czwarty lub piąty przedłużyli termin kontroli i powiem otwarcie, iż mam dosyć takiej sytuacji, dodam iż cały czas udzielamy im wszelkich informacji. Jak długo może to potrwać? Ja nie mogę normalnie prowadzić działań w mojej firmie, bo cały czas myślimy z małżonką o tej kontroli.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedłużanie terminu kontroli

2.4.2008

Ustawa o kontroli skarbowej nie określa możliwego maksymalnego czasu kontroli skarbowej u przedsiębiorcy. Stanowi jedynie w art. 11b, iż w toku wykonywania czynności służbowych inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do poszanowania godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich. Inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do wykonywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe osób i przedsiębiorców, których te czynności dotyczą.

Zgodnie jednak z art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w rozdziale 7 (tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców) - 4 tygodni. Jest jednak szereg wyłączeń od tego limitu i tak ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy np. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia bądź gdy kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

Przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.

Jeśli inspektor kontroli skarbowej przekracza swoje uprawnienia (np. bez uzasadnienia przedłuża termin kontroli lub uniemożliwia funkcjonowanie przedsiębiorcy itp.), przedsiębiorca może złożyć na niego skargę do organu, który zlecił kontrolę (dyrektora urzędu kontroli skarbowej), wymieniając szczegółowo w piśmie zastrzeżenia co do działań inspektora oraz okoliczności, w jakich określone działania miały miejsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ