Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Pytanie:

"Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?"

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Najczęściej umowy tego typu zawiera się łącznie z formularzami, w których zleceniobiorca oświadczenia o nieukończeniu 26 lat oraz o posiadaniu statusu studenta. Zwyczajowo, w tego typu formularzu znajduje się również klauzula o obowiązku powiadomienia zleceniodawcy przez zleceniobiorcę o utracie statusu studenta. W tym wypadku brak takiego powiadomienia ze strony przyjmującego zlecenie może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy zlecenia. Szkoda sprowadzać się będzie do kosztów poniesionych przez zleceniodawcę w związku z uchybieniem obowiązku zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ewentualnych utraconych korzyści z tego tytułu. W związku z zatrudnieniem z tytułu umowy zlecenia zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. W związku z tą okolicznością, płatnik składek, czyli zleceniodawca, ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia, wedle treści art. 36 ust. 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w terminie 7 dni od utraty statusu studenta. W przypadku niewykonania tego obowiązku, na płatniku składek (od terminu utraty statusu studenta) ciąży obowiązek zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami. Dodatkowo zgodnie z art. 24 u.s.u.s. w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.
Zleceniodawca będzie mógł domagać się od zleceniobiorcy zawrotu składek, których finansowanie obciąża zleceniobiorcę. Zgodnie z art. 16 u.s.u.s. zobowiązany będzie on do zwrotu połowy składki emerytalnej (50% z 19.52% podstawy wymiaru składki – miesięcznego przychodu z umowy zlecenia) oraz 1,5 % z 6% z przychodu z tytułu umowy zlecenia -składki na ubezpieczenie rentowe. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansuje zleceniodawca. Jeżeli ZUS nałoży na pracodawcę karę, o której mowa w art. 24 u.s.u.s., zleceniobiorca zobowiązany będzie również do zwrotu wartości tejże kary. Wreszcie z tytułu niezgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego oraz nieopłacania składek, płatnik może podlegać odpowiedzialności za wykroczenia (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 u.s.u.s.).

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika