Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Pytanie:

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Najczęściej umowy tego typu zawiera się łącznie z formularzami, w których zleceniobiorca oświadczenia o nieukończeniu 26 lat oraz o posiadaniu statusu studenta. Zwyczajowo, w tego typu formularzu znajduje się również klauzula o obowiązku powiadomienia zleceniodawcy przez zleceniobiorcę o utracie statusu studenta. W tym wypadku brak takiego powiadomienia ze strony przyjmującego zlecenie może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy zlecenia. Szkoda sprowadzać się będzie do kosztów poniesionych przez zleceniodawcę w związku z uchybieniem obowiązku zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ewentualnych utraconych korzyści z tego tytułu. W związku z zatrudnieniem z tytułu umowy zlecenia zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. W związku z tą okolicznością, płatnik składek, czyli zleceniodawca, ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia, wedle treści art. 36 ust. 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w terminie 7 dni od utraty statusu studenta. W przypadku niewykonania tego obowiązku, na płatniku składek (od terminu utraty statusu studenta) ciąży obowiązek zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami. Dodatkowo zgodnie z art. 24 u.s.u.s. w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.
Zleceniodawca będzie mógł domagać się od zleceniobiorcy zawrotu składek, których finansowanie obciąża zleceniobiorcę. Zgodnie z art. 16 u.s.u.s. zobowiązany będzie on do zwrotu połowy składki emerytalnej (50% z 19.52% podstawy wymiaru składki – miesięcznego przychodu z umowy zlecenia) oraz 1,5 % z 6% z przychodu z tytułu umowy zlecenia -składki na ubezpieczenie rentowe. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansuje zleceniodawca. Jeżeli ZUS nałoży na pracodawcę karę, o której mowa w art. 24 u.s.u.s., zleceniobiorca zobowiązany będzie również do zwrotu wartości tejże kary. Wreszcie z tytułu niezgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego oraz nieopłacania składek, płatnik może podlegać odpowiedzialności za wykroczenia (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 u.s.u.s.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Służba wojskowa studentów

  Służba wojskowa stanowi powszechny, choć nie przez wszystkich oczekiwany i akceptowany obowiązek. W przypadku studentów, obowiązek ten można było wypełnić po studiach. Najnowsza zmiana (...)

 • Umowy międzynarodowe utracą moc...

  nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu (...)

 • Zmiana ustawy o sporcie

  Dzięki nowelizacji ustawy o sporcie łatwiejsze stanie się uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zmiany są odpowiedzią na postulaty organizacji sportowych i dotyczyć będą takich (...)

 • Będzie więcej weteranów działań poza granicami państwa?

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje modyfikację definicji weterana, polegającą na umożliwieniu (...)

 • Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

  W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia (...)

NA SKÓTY