Kopia protokołu zatrzymania przez policję

Pytanie:

Byłem zatrzymany przez policję z powodu wniesionego wniosku o ściganie. Po trzech tygodniach dostałem zawiadomienie z prokuratury o umorzeniu śledztwa. Podczas zatrzymania nie otrzymałem druku zatrzymania, który podpisałem. Jak znaleźć moją kopię zatrzymania? Gdzie teraz szukać? Czy na policji? W prokuraturze? A jeśli policjant ją wyrzucił, to w jaki sposób uzyskać odpis zatrzymania? Czy może go wydać policja czy prokuratura?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości - jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu. Jeżeli osoba zatrzymana znajduje sie pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, albo gdy ma z innych powodów zakłócona świadomość, doręczenia odpisu protokołu i pouczenia o przysługujących prawach dokonuje się po ustaniu przyczyn zakłócających świadomość.

Naszym zdaniem, poniewaz istnieje obowiązek doręczenia odpisu protokołu zatrzymania, w omawianym przypadku można domagać się takiego doręczenia od organu obowiązanego do doręczenia-czyli od policji.

Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od chwili zatrzymania do organu, który dokonał zatrzymania, jednakże brak pouczenia zatrzymanego o przysługującym mu prawie, terminie lub sposobie wniesienia środka zaskarżenia stanowi podstawę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Protokół z zatrzymania przez policję powinien być sporządzony przez policję i powinien znajdować się (zgodnie z § 139 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury), w aktach głównych sprawy i zawierać adnotację o doręczeniu jego odpisu zatrzymanemu wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach. Prokurator w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością zatrzymania w toku postępowania przygotowawczego ocenia legalność i zasadność zatrzymania, zwracając zwłaszcza uwagę na udokumentowanie zatrzymania. Zgodnie z § 140 regulaminu, stwierdzone uchybienia związane z zatrzymaniem należy wytknąć, a w wypadku rażących uchybień wystąpić z wnioskiem o wszczęcie wobec winnych postępowania dyscyplinarnego lub wszcząć śledztwo.

Zgodnie z § 53 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, akta główne spraw, w których prokurator umorzył wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa wszczęte przez siebie bądź przejęte do prowadzenia śledztwo lub dochodzenie, przechowuje się w jednostce prokuratury, po uprzednim zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej kategorii archiwalnej oraz wskazaniu okresu ich przechowywania w archiwum zakładowym.  Akta główne spraw, w których prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia prowadzonego przez Policję bądź inny organ uprawniony do jego prowadzenia z powodu niewykrycia sprawcy, przechowuje się w jednostce prokuratury, chyba że w następstwie uzgodnień z jednostką prowadzącą wymienione postępowanie zachodzi potrzeba przekazania ich tej jednostce w celu wykonywania dalszych czynności dowodowych lub wykrywczych. Akta główne spraw, w których prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, pozostają w prokuraturze, zgodnie z regułą określoną powyżej. Akta te - po uprawomocnieniu się postanowienia - przekazuje się do właściwej jednostki Policji, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w konkretnej sprawie. Dalszy sposób ewidencjonowania spraw, o których mowa powyżej oraz zakwalifikowanie ich do odpowiedniej kategorii archiwalnej i ustalenie okresu ich przechowywania w archiwum zakładowym uzależnione są od wyników czynności przeprowadzonych po prawomocnym umorzeniu postępowania i podjętej w związku z nimi decyzji prokuratora.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: