Kopie dokumentów jako dowody

Pytanie:

W mojej dotychczasowej praktyce sądowej do pism procesowych (rozwód) dołączałem kopie kserograficzne różnych dokumentów. Oryginalne były tylko zaświadczenia o bieżących dochodach. Zastanawiam się teraz, czy te nie uwierzytelnione kopie miały rzeczywiście rangę dowodów w tym procesie, a zatem wpływ na postanowienia sądu. Chodzi tu także o to, czy strona "przeciwna" może np. doręczyć sądowi oryginały dokumentów (a mnie tylko kopie) tak, żebym o tym nie wiedział i/lub skutecznie zakwestionować wartość dowodową moich kopii, zwłaszcza w ostatniej fazie postępowania. Czy kopie dokumentów załączone do pism związanych z postępowaniem w sprawie podziału majątku mają rangę dowodu, czy też niedostarczenie sądowi na czas i bez specjalnego wezwania dokumentów oryginalnych (uwierzytelnionych) może zostać uznane za brak tychże dokumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dowodami w postępowaniu mogą być nie tylko dokumenty urzędowe lub prywatne. Strona może korzystać z wszelkich środków dowodowych. Należą do nich dokumenty urzędowe i prywatne, zeznania świadków, przesłuchanie stron (bardzo istotne w procesie rozwodowym), opinia biegłych, oględziny oraz inne środki dowodowe (np. dowód z grupowego badania krwi, film, fotografia).

Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Oczywiście kopie dokumentu mogą stanowić dowód na poparcie twierdzeń strony. Problem jednak sprowadza się do tego, czy kopia dokumentu może być uznana za dokument czy jest innym środkiem dowodowym.

Każdy dokument prywatny musi zawierać podpis wystawcy. Odpis dokumentu jest uznawany za dokument, pod warunkiem, że zostanie poświadczony. Odpis dokumentu zarówno urzędowego, jak i prywatnego może być poświadczony przez osobę prywatną. Oba takie odpisy będą wtedy jednak dokumentami prywatnymi. Jeśli strona została zobowiązana do dostarczenia sądowi dokumentu, to powinien być przedstawiony oryginał, ewentualnie poświadczona kopia.

Zasadniczo jednak sąd powinien się opierać na oryginale dokumentu. Może więc zawsze wezwać stronę do jego przedłożenia. Ponadto zgodnie z art. 129 kodeksu postępowania cywilnego strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.  

Strona sądowi doręcza oryginały, a stronie przeciwnej kopię. Jeśli przeciwnik chce się zapoznać z oryginałem może to zrobić na rozprawie albo przejrzeć akta sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

MONIK

6.12.2011 14:51:45

Re: Kopie dokumentów jako dowody

UDZIELONA ODPOWIEDZ NIE WYJASNIA NAWET W CZESCI WATPLIWOSCI AUTORA PYTANIA, AUTOR ODPOWIEDZI WYKAZAL SIE KOMPLETNYM NIEZROZUMIENIEM PROBLEMU.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: