Koszty postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Wierzyciel, po złożeniu wniosku egzekucyjnego, był wzywany przez komornika, do wpłaty zaliczki na koszty, lecz tego nie dopełnił, bowiem jej wysokość (200zł) była zbyt wysoka w stosunku do egzekwowanej kwoty (300zł) a egzekucja wydawała się niepewna. Komornik na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. umorzył postępowanie egzekucyjne , z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Ustalił koszty postępowania ( koszty zapytań i koszty doręczenia korespondencji) w kwocie 70,99 zł, obciążając nimi dłużnika i orzekając o ich zwrocie na rzecz wierzyciela. Komornik grozi wierzycielowi egzekucją kosztów na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i kosztach egzekucji, nie wskazuje jednak konkretnej podstawy prawnej umożliwiającej mu obciążenie w tej sytuacji kosztami postępowania wierzyciela. Czy obciążenie kosztami postępowania egzekucyjnego wierzyciela, który nie wpłacił zaliczki, jest w tej sytuacji zgodne z prawem, a jeżeli tak to jaki przepis prawa na to pozwala?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozdział kosztów postępowania egzekucyjnego pomiędzy jego strony regulowany jest przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Powyższe zagadnienie w odniesieniu do egzekucji świadczeń pieniężnych reguluje art. 49 tej ustawy. Ustawodawca wskazuje, iż zasadniczo koszty postępowania winien ponosić dłużnik przeciw któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Od powyższej zasady jest jednakże wyjątek. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 4 ustawy, w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Stąd też gdyby żądanie wszczęcia postępowania było nieuzasadnione, to w takim przypadku koszty postępowania mógłby ponieść wierzyciel. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r. (III CZP 93/2010, OSNC 2011/7-8 poz. 80): Przepis art. 49 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r. Nr 112 poz. 769) nie stanowi podstawy pobrania przez komornika opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak zdolności sądowej dłużnika (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.), który to brak istniał już w chwili złożenia wniosku egzekucyjnego. Opierając się zatem na powyższym orzeczeniu, można zauważyć, iż także umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. nie będzie skutkować możnością obciążenia wierzyciela kosztami postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: