Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pytanie:

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła zwróciła się z pismem do pracodawcy, żeby pokrył koszty dojazdu młodocianego w celu dokształcania się teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych, które odbywają się w innym mieście niż szkoła. Są to klasy wielozawodowe i w szkole odbywają się zajęcia wspólne, a na zajęcia z przedmiotów zawodowych jak wspominałem szkoła kieruje ucznia na miesięczne zajęcia odbywające się jak już wspominałem w innej miejscowości. Uważam, że próba obarczenia pracodawcy tymi kosztami jest nie zasadna bo również pracodawca musiałby pokrywać młodocianemu koszty dojazdów z miejsca zamieszkania na zajęcia które odbywają się w szkole. Czy szkoła ma prawo żądać od pracodawcy pokrywania kosztów dojazdów na zajęcia szkolne których organizacja leży w gestii szkoły?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenie rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.) młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu i dokształcającym się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, znajdujących się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianych, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w ośrodku.

Jak więc wynika z powyższego, pracodawca może, ale nie musi pokrywać kosztów dojazdu do szkoły pracownika młodocianego.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2002 r. Nr 113, poz. 988 ze zm.) umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Umowa ta określa: 

 1. nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania, 

 2. nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

 3. zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu, 

 4. nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu, 

 5. listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy, 

 6. formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres, 

 7. terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu, 

 8. prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8

 9. sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9

 10. dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

Z kolei na podstawie § 8 niniejszego rozporządzenia:

Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu: 

 1. nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu, 

 2. współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

 3. zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 4. akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami"

 5. zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom

 6. zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, 

 7. przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 

Z kolei, podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 

d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych, 

2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i 11, 

3) zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu, 

5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową, 

6) współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

7) powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy, 

8) zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na polskich statkach morskich, bez względu na strefę pływania, dodatek dewizowy na zasadach obowiązujących u danego armatora, 

9) zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na polskich statkach morskich, wyokrętowanym ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla członków załóg tych statków.

Jak wynika z w/w przepisów, pracodawca nie jest zobowiązany przez przepisy prawa do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły młodocianych pracownikom. Jednakże w opisanym stanie faktycznym pracodawca mógł się do tego zobowiązać w umowie zawartej ze szkołą, a w związku z tym proponujemy sprawdzenie umowy. Jeżeli w niniejszej umowie nie został na pracodawcę nałożony taki obowiązek, nie musi on zwracać kosztów dojazdu do szkoły młodocianemu pracownikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: