Koszty udostępniania informacji publicznych

Pytanie:

Coraz częściej zdarzają się wnioski o udostępnianie kserokopii dużej ilości dokumentów w ramach wniosków o udzielanie informacji publicznych. Istnieje wówczas konieczność kserowania nawet do kilkudziesięciu stron dokumentów lub konieczność sporządzania nagrań płyt CD itd. Jakim aktem prawnym Urząd Gminy lub miasta określa zasady i koszt odpłatności za realizację tego typu wniosków? Czym sugerować się przy ustalaniu kosztów kserokopii np. 1 strony dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdza, iż informacja nie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Co do zasady zgodnie z art. 7 tejże ustawy, udostępnienie tej informacji jest bezpłatne, jednak, art. 15 przewiduje wyjątek od tej zasady. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 15, jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji na wniosek, z art. 10, ponosi dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jak wynika z brzmienia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, opłata za udostępnienie informacji powinna być związana z kosztami jakie poniósł podmiot zobowiązany do jej wydania, w związku z techniką jej udostępnienia, może więc to być koszt kserokopii, ale nie może być ona wyższa niż koszt poniesiony w związku ze sposobem udostępnienia informacji.

W związku z powyższym, skoro ustawa określa szacunkową wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej, to teoretycznie nie ma potrzeby regulowania tej kwestii w formie np. uchwały czy wewnętrznego zarządzenia (instrukcji), ale strona musi być poinformowana o wysokości opłaty. Względy praktyczne jednak za tym przemawiają, dlatego warto w tym zakresie podjąć uchwałę lub przynajmniej wydać instrukcję . Koszt kserokopii można ustalić biorąc pod uwagę przeciętne ceny kserokopii (czy innego środka, umożliwiającego dostęp do informacji publicznej w obrocie), z uwzględnieniem jednak, iż ceny w obrocie są cenami „komercyjnymi". Omawiane tu opłaty natomiast nie mogą mieć takiego charakteru.

Do kosztów przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można także zaliczyć dodatkową pracę pracownika, jaką musiał wykonać przetwarzając informacje; np. gdy musi na podstawie dokumentacji archiwalnej sporządzić pewne zestawienie statystyczne.

Warto zaznaczyć iż art. 15 ust. 2 wspomnianej ustawy, nakłada na podmiot zobowiązany do udzielenia informacji, powiadomienia wnioskodawcy w terminie 14 dni, od złożenia wniosku przez wnioskodawcę, o wysokości opłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY