Koszty wyodrębnienia lokalu

Pytanie:

"Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek (art. 1714 ust. 1 ww. ustawy), na pisemne żądanie członka, zawrzeć z nim umowę o przeniesienie własności lokalu, po dokonaniu przez niego spłaty zobowiązań, określonych w punkach 1-4. Wiele lat temu otrzymaliśmy od Spółdzielni ostateczne rozliczenie całkowitych kosztów budowy naszych lokali, leżących w nieruchomości o od lat uregulowanym stanie posiadania gruntów (jedna działka z jednym budynkiem) i wpłaciliśmy wtedy w całości żądany wkład budowlany (spełniono pkt.1). Nasz budynek nie był modernizowany, nie przeprowadzano w nim żadnych remontów (spełniono pkt. 2 i 3). Terminowo wnosimy opłaty eksploatacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 5, zgodnie z art. 4 ust. 62 ww. ustawy, z góry do 10 dnia miesiąca, a w razie przekroczenia terminów uiszczamy odsetki karne (spełniono pkt. 4). Jakich dodatkowych opłat (prócz wyżej wymienionych) i na jakiej podstawie prawnej może żądać od nas spółdzielnia przed przeniesieniem na naszą rzecz własności lokali (jak rozumiemy, przeniesienie własności lokali następuje wraz z udziałem w gruncie, na którym usytuowany jest budynek)?"

Odpowiedź prawnika: Koszty wyodrębnienia lokalu

Umowa o ustanowienie na rzecz członka spółdzielni odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a do powstania tej własności niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Należy pamiętać, że świadczenia przewidziane w art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią warunek ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz członka, a koszty ustanowienia tej odrębnej własności zależą również od działań spółdzielni, dlatego warto się zwrócić do spółdzielni o informacje dotyczące kosztów ustanowienia odrębnej własności (koszty te mogą być powiększone np. o koszt sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, niezbędnego do oznaczenia wartości lokalu i jego powierzchni). Wyodrębniona własność lokalu skutkuje tym, że właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Należy pamiętać, że spółdzielnia mieszkaniowa musi podjąć szereg działań, które pozwolą na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, jeśli złożony przez Państwa wniosek jest pierwszym wnioskiem o ustanowienie odrębnej własności lokalu w tej nieruchomości. Art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych normuje procedurę działań spółdzielni po wniesieniu pierwszego wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu: w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości, - określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (uchwała powinna określać: oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia się odrębną własność lokali; rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych; wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu; oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali; przypadający na każdy lokal stan zadłużenia).

Stan zadłużenia przypadający na każdy lokal obejmuje zadłużenie z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami; dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek; uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w wypadku modernizacji budynku, w którym dany lokal się znajduje oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal. - uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości stanowi podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni lub innych osób. W razie bezczynności spółdzielni (jeśli spółdzielnia nie podejmie w stosownym czasie kroków niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokali), członek spółdzielni może realizować swoje prawo do ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu w trybie sądowym na podstawie art. 64 ustawy Kodeks cywilny i art. 1047 ustawy kodeks postępowania cywilnego (jeżeli dłużnik jest zobowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Teresa 2011-09-21 17:12:15

    Witam. Czy wobec bezczynności spółdzielni/na podstawie art.64 Kc w związku z art.1047 par.1 Kpc mogę wnieść sprawę odnośnie wyodrębnienia garażu szeregowego. 31.07.2007 r, złożyłam wniosek o wyodrębnienie i przez 2 lata nie otrzymałAM ŻADNEJ ODPOWIEDZI ZE STRONY SPÓŁDZIELNI.Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do garażu i wnisłam pełe wkład.Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika