Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Pytanie:

"Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. Siostra moja musi teraz spłacać pożyczki i raty za komórkę. W momencie brania pożyczki musiała się wylegitymować wystarczającymi dochodami. Była w posiadaniu waloryzacji swojej renty z ZUS-u. Renta ta wynosi 520 zl. Pożyczkę wzięła w banku A i u B. Nadmieniam ze jestem w trakcie załatwianie sprawy o ubezwłasnowolnienie siostry ze względu na fakt, że nie jest absolutnie w stanie ocenić swojej własnej sytuacji i widzieć istniejącego zagrożenia. Czy banki mogą dawać pożyczki osobom niepełnosprawnym, jeżeli widzą, że osoba ta jest chora? Czy banki mogą dać pożyczki osobie, jeżeli splata tej pożyczki miesięcznie wynosi prawie całą jej rentę? Co mogę zrobić jako osoba, która opiekuje się siostrą? Czy na tym etapie (wystąpienie o ubezwłasnowolnienie) mogę wystąpić do banku o wstrzymanie się z zadaniami zapłaty? Czy mogę zaskarżyć bank o to, że nie można dać pożyczek osobie, która mając 520 zł. dochodów musi spłacać pożyczki w wysokości 450 zł miesięcznie?"

Odpowiedź prawnika: Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Bank, jak każdy inny podmiot obrotu prawnego, może zawrzeć umowę z osobą chorą psychicznie – nie ma bowiem przepisu który zakazywałby wprost zawierania umów z takimi osobami. Bank musi jednak liczyć się z tym, że jeśli rzeczywiście zawarł umowę z taką osobą, to może mieć to określone skutki prawne. Najdalej idącym skutkiem prawnym jest nieważność umowy. At. 82 kodeksu cywilnego stanowi bowiem wprost, że nieważną jest czynność dokonana przez osobę, która z jakichkolwiek powodów (np choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego) znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Gdyby bank powziął wątpliwość co do pozostawania kontrahenta w takim stanie wówczas powinien, chroniąc tu przede wszystkim swój własny interes, odmówić zawarcia określonej umowy. Jeśli jednak zachowanie Pana/ Pani siostry w trakcie podpisywania umowy nie wskazywało oznak choroby lub niedorozwoju umysłowego to nie można przyjąć obowiązku banku dokładnego zbadania zdrowia osoby zaciągającej kredyt. Fakt, że siostra zachowywała się w banku w sposób niebudzący wątpliwości co do jej stanu psychicznego nie wyklucza to jednak powództwa o ustalenie, że umowa jest nieważna, gdyż ze względu na stan zaawansowania choroby siostra nie mogła podjąć decyzji i zawrzeć umowy z należytym rozeznaniem. Uznanie takiej umowy kredytowej za nieważną nie zniesie obowiązku zwrócenia tego co siostra pobrała, lecz jedynie opóźni dochodzenie roszczenia w czasie.

Z przepisów prawa bankowego (art. 70) wynika obowiązek banku zawarcia umowy kredytowej po przeprowadzeniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o udzielenie kredytu. Obowiązek ten ma jednak jedynie charakter publicznoprawny – co oznacza, sposób jego wykonywania może być jedynie kontrolowany przez Komisję Nadzoru Bankowego w związku z kontrolą pracy banku. Warto tu również zwrócić uwagę na praktykę banków polegającą na udzielaniu kredytów na pewne niskie kwoty jedynie „na dowód” – bez obowiązku dostarczania zaświadczeń o zarobkach. Umowy te jak najbardziej ważne, a fakt, że dana osoba może nie mieć zdolności kredytowej i ostatecznie być niewypłacalna jest ryzykiem ponoszonym przez bank.

Dopóki nie zostanie wobec siostry nie zostanie orzeczone ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe), Pan/ Pani może działać w imieniu siostry jedynie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (o ile zostanie udzielone z właściwym rozeznaniem) lub też jako doradca tymczasowy. Dopiero wyznaczenie Panu/ Pani funkcji opiekuna (kuratora) osoby ubezwłasnowolnionej stanowi podstawę do działania na rzecz tej osoby. Oczywiście jako uczestnik postępowania może Pan/ Pani poinformować banki o toczącej się sprawie o ubezwłasnowolnienie, banki nie musza jednak powstrzymywać się z występowaniem wobec siostry ze stosownymi żądaniami zapłaty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika