Kupno auta do majątku osobistego

Pytanie:

"Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). Odkąd powiedział mi o kochance, nie utrzymuje ze mną żadnych kontaktów. Wiem, że wydaje pieniądze ze wspólnego dorobku na wyjazdy do tej kobiety i na wyjazdy z tą kobietą, dlatego szukam jakiegoś wyjścia, co do kupna samochodu (nie chciałabym dzielić się z mężem tym na co ciężko pracowałam, a mąż w tym czasie zabawiał sie z innymi kobietami). Czy w takiej sytuacji jest możliwość, żebym kupiła samochód jako majątek odrębny? Jaką umowę musiałabym spisać u notariusza w USA?"

Odpowiedź prawnika: Kupno auta do majątku osobistego

Z przedstawionej sytuacji wynika, że wraz z mężem nadal pozostają Państwo we wspólności majątkowej małżeńskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że przedmioty nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków albo przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego (art. 31 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Do majątku wspólnego należą w szczególności ( art.31 §2 k. r. o.):

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Natomiast do majątku osobistego należą zgodnie z art. 33 k. r. o.:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,  

 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W związku z powyższym, będzie Pani miała możliwość zakupu samochodu do majątku osobistego na podstawie art. 33 pkt 10 kro, zgodnie z którym przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego wchodzą w skład majątku osobistego. Wynika stąd, że samochód może zostać zakupiony przez Panią jedynie ze środków z majątku osobistego (wymienione powyżej – art. 33 k. r. o. np. darowizna określonej kwoty), by do takiego majątku mógł wejść. W przypadku, gdy samochód zostanie zakupiony z wynagrodzenia za pracę (choćby tylko Pani), z przychodów z majątku wspólnego albo osobistego to wówczas auto przez Panią zakupione wejdzie do majątku wspólnego.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne takiego zakupu, to najważniejsze jest udokumentowanie, że auto to zostało zakupione rzeczywiście ze składników Pani majątku osobistego (co faktycznie może być potwierdzone notarialnie), oraz że zostało ono zakupione jedynie na rzecz Pani, a nie na rzecz obojga małżonków. Należy pamiętać, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego to, właśnie na Pani będzie spoczywał ciężar dowodu, że samochód został kupiony z majątku osobistego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika