Likwidacja zakładu podczas urlopu

Pytanie:

"Jestem do marca 2002 roku na urlopie wychowawczym. Wiem, że z końcem 2001 roku spółce z o.o., w której pracuje likwiduje się. Co się dzieje ze mną i czy mi się należy jakieś odszkodowanie? Słyszałam, że powinnam otrzymać równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli tak, to kiedy, z dniem likwidacji firmy, czy w dniu skończenia się urlopu wychowawczego? Czy potem mogę zarejestrować się jako bezrobotna?"

Odpowiedź prawnika: Likwidacja zakładu podczas urlopu

Pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z powodu upadłości bądź likwidacji zakładu pracy, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował łącznie mniej niż 10 lat, 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował łącznie 10 lat, lecz mniej niż 20 lat, 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował łącznie 20 lat i więcej. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wydatki z tego tytułu są pokrywane ze środków zakładu pracy. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedzenia. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca przysługuje także pracownicy nie wykonującej pracy z powodu przebywania na urlopie wychowawczym. Odpowiadając na to pytanie Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 1992 r. (I PZP 7/92 OSNCP 1992/9, poz. 151) wyjaśnił, że pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązany został z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W typowym przypadku skrócenia takiej pracownicy okresu wypowiedzenia nie otrzyma ona odszkodowania, gdyż z reguły w 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia nie otrzymywałaby wynagrodzenia. Występują jednak sytuacje, w których pracownica powróciłaby do pracy w okresie wypowiedzenia trwającym 3 miesiące, a zatem otrzymałaby wynagrodzenie za pracę, gdyby nie skrócono jej okresu wypowiedzenia. Może tak być np., jeśli zbiegnie się termin zakończenia urlopu wychowawczego ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli koniec urlopu wychowawczego przypadałby pracownicy w okresie skróconego okresu wypowiedzenia, a pracownica zgłosiła chęć powrotu do pracy. W opisanym przypadku zakład pracy powinien zapłacić pracownicy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za stosowny okres, w którym pracownica podjęłaby pracę. Jak z powyższego wynika niezbędną przesłanką przyznania odszkodowania jest otrzymywanie wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż stanowi ono podstawę do obliczenia odszkodowania. Celem tego przepisu jest wyrównanie pracownikowi szkody, którą poniósł wskutek braku świadczenia pracy w związku ze skróceniem przez zakład pracy okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie należy pracownikowi wypłacić jednorazowo z chwilą rozwiązania stosunku pracy, przy wypłacie ostatniego wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca będzie zwlekał z wypłatą odszkodowania, pracownik ma prawo do odsetek z tytułu opóźnienia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika