e-prawnik.pl Porady prawne

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Pytanie:

Czy w procesie karnym z jednoczesnym powództwem cywilnym jest możliwe żądanie odszkodowania "na wyrost", przed poniesieniem konkretnych wydatków na rehabilitację psychiczno-fizyczną. Uważam, że poszkodowane (14 dniowy rozstrój zdrowia) dziecko powinno wyjechać do sanatorium, ale nie mogę sfinansować takiego wyjazdu i wnosząc pozew chciałbym, aby sprawca wyłożył na taki wyjazd. Czy jednocześnie z wnioskiem o odszkodowanie mogę wnosić o wypłatę zadośćuczynienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

6.8.2001

Przepisy postępowania karnego dopuszczają możliwość orzekania na wniosek pokrzywdzonych w razie skazania sprawców, w sprawach za przestępstwa spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstw przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu, obowiązku naprawienia przez nich wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części. Jeżeli sąd nie orzekłby wspomnianego świadczenia odszkodowawczego, to wówczas ma możliwość orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w celu zadośćuczynienia za doznany przez niego uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście pokrzywdzony może brać bardziej aktywny udział w dochodzeniu swych roszczeń przed sądem występując w roli powoda cywilnego. Wówczas ma on możliwość, aż do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego ( odczytanie aktu oskarżenia), wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwa cywilnego. W ramach wspomnianego powództwa istnieje możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi np. z tytułu poniesionych kosztów leczenia osób pokrzywdzonych, utratę zarobków jak również o zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę, cierpienia. Oczywiście w sytuacji, gdyby rozpoznanie wniesionego przez powoda cywilnego roszczenia miałoby spowodować przedłużenie postępowania karnego lub materiał ujawniony w toku procesu nie wystarczał do rozstrzygnięcia powództwa sąd pozostawia je bez rozpoznania. Należy pamiętać, iż ciężar udowodnienia dochodzonych roszczeń spoczywa na powodzie cywilnym. Jeżeli powód cywilny wykaże konieczność pobytu dziecka w sanatorium, w związku z poniesionym wskutek działania oskarżonego uszczerbkiem na zdrowiu, dopuszczalnym jest dochodzenie środków na to leczenie w ramach powództwa cywilnego o charakterze odszkodowawczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ