e-prawnik.pl Porady prawne

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Pytanie:

Czy obywatel Anglii może nabyć nieruchomość w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

12.4.2011

Sytuację taką normuje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Zgodnie z art. 1 ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Ustawa przewiduje kilka wyjątków ale z zadanego pytania nie wynika, że potencjalni kupcy zamieszkują na stałe w Polsce ani że dzierżawią rzeczony grunt, będą oni traktowani jako osoby starające się o zezwolenie na zasadach ogólnych. Zezwolenie na zakup nieruchomości rolnej jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W Państwa sytuacji koniecznie do uzyskania zezwolenia będzie zatem uzyskanie akceptacji wszystkich trzech ministrów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

ansan

13.4.2011 16:44:57

Re: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

odpowiedź jest niepełna, obywatel Anglii ( kraj członkowski UE) moze zakupić w Polsce mieszkanie ( lokal stanowiący odrebną własność to też nieruchomość) bez zezwolenia chyba , że lokal jest w strefie nadgranicznej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ