Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

Pytanie:

Mąż jest jednoosobowym przedsiębiorcą, żona jest innym jednoosobowym przedsiębiorcą, między małżonkami jest wspólność ustawowa. Między zamężną ich córką i mężem córki jest umowna rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Żona i córka oraz niepełnoletni syn żony i jej męża, a brat córki (nie ma własnego majątku) zamierzają nabyć wszystkie (100%) udziały w spółce z o.o., każde po 1/3 udziałów. Które nabyte udziały będą stanowiły majątek wspólny, a które osobisty i czyj? Co trzeba zrobić, kto, jak i kiedy - aby niepełnoletni syn stał się udziałowcem w spółce z o.o.? A wnuk i wnuczka żony - oboje niepełnoletni, aby stali się udziałowcami w tej spółce z o.o.? Jeżeli sąd ogłosi upadłość przedsiębiorstwa męża, czy nabyte przez żonę (za jej przedsiębiorstwo wniesione do spółki z o.o.) udziały wejdą do masy upadłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udziały nabyte przez żonę wejdą do majątku wspólnego małżonków, jeśli zostaną nabyte za środki pochodzące z tego majątku. Jeśli przedmioty będące składnikami przedsiębiorstwa zostały zakupione po zawarciu małżeństwa, to wejdą właśnie do majątku wspólnego. Pogląd, iż w opisanym wyżej przypadku udziały zostają objęte wspólnością majątkową jest poglądem większościowym zarówno w doktrynie prawa spółek jak i prawa rodzinnego; pogląd ten został również poparty przez Sąd Najwyższy. Udziały nabyte przez córkę będą stanowiły jej majątek osobisty. W przypadku jej brata nie można mówić o majątku osobistym, gdyż nie zawarł on jeszcze związku małżeńskiego, który powstanie takiej masy majątkowej by powodował. Pojawia się jednak pytanie, za jakie środki brat obejmie udziały skoro nie ma żadnego majątku. Jeśli nie ma żadnego majątku, to inna osoba najpierw musi nabyć (objąć) udziały w spółce z o.o., a później je bratu darować. Szczegóły tej czynności prawnej zależą od konkretnych okoliczności i zamierzeń stron. Wnuki również mogą stać się udziałowcami w spółce. To czy nabycie będzie odpłatne (sprzedaż udziałów) czy nieodpłatne (darowizna), zależy od tego, czy wnuki mają własny majątek i od decyzji samych stron. Warto jednak zwrócić uwagę, iż czynności prawne w imieniu osób niepełnoletnich będą dokonywać ich rodzice i w opisanym przypadku wydaje się, iż konieczna będzie zgoda sądu opiekuńczego. Będzie to bowiem czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeżeli sąd ogłosi upadłość przedsiębiorstwa męża, to w skład masy upadłości wejdzie cały majątek wspólny małżonków, a więc także udziały. Należy jednak pamiętać, że małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.  Z dniem ogłoszenia upadłości ustaje bowiem wspólność ustawowa. Z tym, że domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: