Nauczyciel skazany za przestępstwo umyślne

Pytanie:

"Wiem, że nauczyciel po skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu karnego traci prawo do wykonywania swego zawodu. Czy dotyczy to wszystkich przestępstw? Czy zakaz jest bezterminowy? Czy skazanie w wyniku prywatnego powództwa skutkuje tak samo jak z powództwa publicznego (prokuratora)?"

Odpowiedź prawnika: Nauczyciel skazany za przestępstwo umyślne

Zgodnie z art. 26 Kraty nauczyciela, stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa, między innymi w razie:

  • prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;  
  • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;  

 Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

Ustawa nie czyni rozróżnienia pomiędzy przestępstwem ściganym z urzędu, a przestępstwem ściganym na wniosek. Przesłanką wygaśnięcia stosunku pracy jest skazanie za przestępstwo popełnione umyślnie.

Należy podkreślić, że przesądzenie o winie nie jest jednak równoznaczne ze skazaniem. W nauce i judykaturze prawa karnego utrwalony jest pogląd, że warunkowe umorzenie postępowania jest orzeczeniem stwierdzającym winę, natomiast nie jest orzeczeniem skazującym. SN stwierdził również, że  uznanie nauczyciela mianowanego w postępowaniu karnym winnym popełnienia przestępstwa o charakterze umyślnym, ściganego z oskarżenia prywatnego i odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie art. 59 Kodeksu karnego z nałożeniem środka karnego w postaci nawiązki nie jest prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione umyślnie (uchwała SN z dnia 6 listopada 2001 r. III ZP 17/2001).

Z nauczycielem, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie nie może zostać nawiązany stosunek pracy.  

Należy jednak pamiętać o instytucji zatarcia skazania, która polega na tym, iż z upływem określonego czasu skazanie uważa się za niebyłe, a dana osoba jest traktowana jakby nie była skazana.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Bogdan 2011-11-23 16:05:18

    A kto ma stwierdzić wygaśnięcie w przypadku skazania nauczyciela za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.Jeśli sąd nie informuje zakładu pracy o wyroku. Czy dyrektor ma obowiązek dowiedzenia się o tym???


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika