e-prawnik.pl Porady prawne

Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

Pytanie:

W jaki sposób doprowadzić do poprawności i zgodności z prawem nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania? Jest to osoba mająca wykształcenie średnie oraz ukończone odpowienie szkolenia potrzebne do pracy w GOPS-ie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

12.1.2006

Istotne znaczenie mają przepisy art. 122 i 123 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi regulacjami osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (kierownik GOPS) są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymogi, wyżej wskazane nie dotyczą osób kierujących placówkami rodzinnymi. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej mogą realizować jednostki szkolące po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Istotne jest, że ukończenie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych studiów specjalizacji. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie stosuje się wymogów określonych w pkt 1 i 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia dodatkowo:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w pkt (1 - 4) oraz pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:

 • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1, lub

 • w służbie cywilnej, lub

 • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

 • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

 • na kierowniczych stanowiskach państwowych 

oraz posiada wykształcenie wyższe.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek, organizują odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

 1. nazwę i adres jednostki,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

 5. wskazanie wymaganych dokumentów,

 6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. Protokół zawiera w szczególności określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Akt mianowania pracownika samorządowego jest sporządzany w formie pisemnej i zawiera co najmniej:

 1. nazwę pracodawcy samorządowego,

 2. imię i nazwisko pracownika samorządowego,

 3. datę nawiązania stosunku pracy,

 4. określenie stanowiska pracy,

 5. określenie wysokości i składników wynagrodzenia za pracę,

 6. datę obowiązku podjęcia czynności służbowych,

 7. podpis osoby dokonującej mianowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ