e-prawnik.pl Porady prawne

Niespłacone kredyty a śmierć kredytobiorcy i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Pytanie:

Mój zmarły mąż pozostawił mnie i córkę z niespłaconymi kredytami. Przyjęłam spadek po nim z dobrodziejstwem inwentarza. Czy jest szansa, że kredyty się przedawniły w związku ze śmiercią męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niespłacone kredyty a śmierć kredytobiorcy i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

23.5.2011

Należy przypuszczać, iż roszczenie banku nie uległo przedawnieniu. Nie mogło również
wygasnąć, bowiem roszczenia o zapłatę nie są roszczeniami osobistymi i nie wygasają z chwilą
śmierci zobowiązanego. Skutek jest taki, że roszczenie nadal istnieje.
Odmienną sprawą jest kwestia, czy zadłużenie męża powstało w związku z kredytami, na które
wyrażała Pani zgodę. Inaczej będzie bowiem wyglądała kwestia egzekwowania należności
wynikających z umowy kredytu, także w takiej sytuacji, gdy byli Państwo współkredytobiorcami.
Z opisu stanu faktycznego nie wynika, na jakim etapie znajduje się egzekwowanie należności
wynikających z umowy kredytu. Jeżeli bank/ inny wierzyciel nie występował jeszcze z pozwem o
zapłatę przeciwko Pani, to w razie doręczenia takiego pozwu z nakazem zapłaty, może Pani w
sprzeciwie od nakazu zapłaty wykazać, że w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza odpowiada |Pani wyłącznie do wysokości pozostawionego przez męża majątku.
Jeżeli nakaz zapłaty został już wydany, to bank/ inny wierzyciel może na jego podstawie wszcząć
postępowanie egzekucyjne. I w tej sytuacji może Pani ograniczyć swoją odpowiedzialność za
długi męża.

Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1985r., III CZP 49/85,
LexPolonica nr 302007: Spadkobierca dłużnika, który - po nadaniu przeciwko niemu klauzuli
wykonalności - złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, nie
może skutecznie żądać ograniczenia klauzuli wykonalności do wartości stanu czynnego
spadku (art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego [dalej kc ]), bez względu na to, czy dokonano, czy też nie dokonano spisu
inwentarza. Natomiast może on wytoczyć powództwo z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego ( dalej kpc).
Ponadto, trzeba wskazać, że ograniczenie odpowiedzialności wynikające z przyjęcia spadku z
dobrodziejstwem inwentarza wyłączone jest, gdy chodzi o realizację wierzytelności
zabezpieczonej hipoteką (wynika to z art. 74 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i
hipotece), zabezpieczonej zastawem (art. 316 kc) lub gdy chodzi o obowiązki wynikające z
umowy o dożywocie.


Wskazuje się również w doktrynie, że przewidziane w art. 319 kpc zastrzeżenie, że pozwanemu
przysługuje prawo powołania się na ograniczoną odpowiedzialność odnosi się również do
przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd obowiązany jest zamieścić w wyroku to
zastrzeżenie z urzędu (tak np. SN w orzeczeniu z 22 października 1977r., II CR 335/77,
LexPolonica nr 301242) /za Elżbietą Skowrońską- Bocian „Kodeks cywilny. Księga czwarta.
Spadki. Komentarz", Warszawa 2009) Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Podaje ona również,
że art. 319 kpc, uprawniający sąd do ograniczenia w sentencji wyroku zakresu odpowiedzialności
dłużnika za dług spadkowy do wartości stanu czynnego spadku, nie daje podstawy do oddalenia
powództwa na tej podstawie, że zmarły nie pozostawił majątku. Ustalenie, czy istnieje spadek
(majątek) pozwalający na zaspokojenie przypadającego od dłużnika świadczenia, należy do
postępowania egzekucyjnego (tak SN w orzeczeniu z 9 września 1976r., sygn. IV PR 135/76,
Lexpolonica nr 301155, OSNCP 1977, nr 4, poz. 80).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ