Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Pytanie:

"Prezes zarządu spółdzielni złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Jednakże mimo to został wpisany do KRS jako Prezes ( sąd nie otrzymał dokumentu rezygnacji ). W jaki sposób można naprawić ten niezgodny z rzeczywistością stan i czy może tego dokonać tylko były Prezes?"

Odpowiedź prawnika: Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Wskazujemy, że każdy członek spółdzielni może powiadomić sąd o zaistniałych nieprawidłowościach. Wprawdzie zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe, jednakże nie zamyka to drogi do ich prostowania.
Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 wspomnianej ustawy podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem takich danych. Z art. 23 ust. 1 ustawy o KRS wynika, że sąd rejestrowy z urzędu bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Powinien również badać, czy dane te są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
Ponieważ sąd rejestrowy nie otrzymał w tym wypadku pisma dotyczącego rezygnacji, nie miał podstaw do szczegółowego badania załączonych dokumentów i zwracania się o wyjaśnienie sprawy. Należy więc skorzystać z uprawnienia, jakie daje art. 24 ustawy o KRS. Zgodnie z tym przepisem w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń
niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku - wynika to z art. 26 ustawy o KRS. Obowiązek złożenia wniosku o wpis powstaje przed upływem 7 dniowego terminu od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o KRS). Jeżeli więc sąd, na skutek zawiadomienia dokonanego czy to przez członka rady nadzorczej spółdzielni, czy to przez członka samej spółdzielni poweźmie wiadomość, że w ciągu siedmiu dni od dnia uzasadniającego wykreślenie danej osoby jako prezesa nie przesłano stosownych dokumentów, skorzysta ze swoich uprawnień jakie przyznaje art. 24 ustawy o KRS. Takie postępowanie, zwane w doktrynie postępowaniem przymuszającym, doprowadzi do rozwiązania tej, niezgodnej z przepisami prawa spółdzielczego sytuacji.

Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika