e-prawnik.pl Porady prawne

Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Pytanie:

Od 1 października wchodzi w życie nowy Fundusz Alimentacyjny. Mieszkam w związku nieformalnym z kobietą z dziećmi, na które ich ojciec nie płaci alimentów. Czy po wejściu w życie Funduszu nie uzyska ona już świadczeń z niego (jak otrzymuje teraz zaliczkę alimentacyjną) ponieważ osiągam wysokie dochody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Z kolei pojęcie dochodem rodziny jest przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Powyższa ustawa zdefiniowała również pojęcie rodziny, a mianowicie oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko; w przypadku gdy osoba uprawniona jest wychowywana przez oboje rodziców, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego tytułem wykonawczym do alimentów na rzecz dziecka.

Jak więc wynika z powyższych definicji, konkubent nie jest członkiem rodziny, a w związku z tym jego dochód nie będzie zaliczany do dochodu rodziny, którego odpowiednia kwota (nie więcej niż 725 zł) zależy od przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co istotne, na podstawie w/w ustawy rodzic nie będzie już musiał samotnie wychowywać dziecka. Może żyć w konkubinacie lub nowym związku, nie tracąc prawa do pomocy. Jeżeli Pańska partnerka będzie spełniała warunki określone w przedmiotowej ustawie, wówczas będzie jej przysługiwało na rzecz jej dziecka, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Na marginesie można wspomnieć, iż przygotowywany jest projekt zmiany ustawy, na mocy którego konkubent będzie wliczany do członków rodziny.

W powyższym przedmiocie prosimy również zapoznać się z treścią poniższych artykułów:

Potrzebujesz porady prawnej?