Obliczanie kosztów sądowych

Pytanie:

W jaki sposób oblicza się koszta sądowe w postępowaniu cywilnym? Powód zażądał przyznania kosztów sądowych według norm przepisanych. Jakie są to normy? Jaka ustawa je określa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestia kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym regulowana jest przez kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, przepisy o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym,  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna, zaś do wydatków zalicza się przede wszystkim należności świadków, biegłych i tłumaczów oraz kuratorów ustanowionych w danej sprawie.

Koszty sądowe są jednak tylko częścią kosztów procesowych. Do innych kosztów procesowych zalicza się bowiem: koszty przejazdów do sądu strony, równowartość utraconego zarobku, wynagrodzenie adwokata (o ile taki w sprawie działa).

Jeśli zaś chodzi o szczegółowe zasady obliczania kosztów sądowych, to są one zróżnicowane w zależności od ich kategorii. Tak więc wpis może mieć charakter stały (przypisany danemu rodzajowi sprawy wnoszonej do sądu) lub stosunkowy (zależny od wartości przedmiotu sporu). Wysokość opłaty kancelaryjnej, pobieranej m.in za wydanie odpisów dokumentów (np. wyroku) jest uwarunkowana z reguły ilością odpisywanych stron. Należności biegłych obliczane są z kolei wg. obowiązujących specjalnych taryf, najczęściej w stosunku do nakładu pracy i ilości czasu poświęconego sporządzeniu danej opinii.

Koszty przejazdów i równowartość utraconego zarobku świadków, stron oraz biegłych ustala się na podstawie odpowiednich rachunków i zaświadczeń. Ostatecznie jednak należności biegłych, świadków i stron, wysokość kosztów przejazdu i utraconego zarobku przyznaje i ustala sąd, oceniając przedłożone na te okoliczności dowody. Należy także pamiętać, że przewodniczący składu orzekającego może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: