e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Pytanie:

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do przeprowadzenia procedury konkursowej na to stanowisko. Czy istnieje przepis nakazujący przeprowadzenie konkursu. Dodam, ze swoją działalność opieramy na statucie który nie określa takiego obowiązku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Konkurs jest elementem nawiązania stosunku pracy przez powołanie. Zgodnie z kodeksem pracy (k.p.) stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.  O samym konkursie stanowi art. 681 k.p.:

Art. 681. Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.

Odrębnymi przepisami dla organizacja będącej samorządową instytucją artystyczną jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t.). Ustawa ta stanowi, że sposób działania instytucji tego rodzaju opiera się o akt jej powołania oraz statut:

Art. 13. 1. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

2. Statut zawiera:

1)   nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2)   zakres działalności;

3)   organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4)   określenie źródeł finansowania;

5)   zasady dokonywania zmian statutowych;

6)   postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

3. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Poza tym przepisem ustawa nie stanowi o określonych wymaganiach dla obsadzenia stanowiska takiego jak określone w zapytaniu. Przy tym trudno uważać głównego księgowego za organ doradczy czy też zarządzający. Nawet jeśli pokusilibyśmy się o wnioski tego rodzaju, to stosowny zapis o obowiązku przeprowadzenia konkursu powinien znaleźć się w statucie organizacji. Jeżeli takiej regulacji nie ma, nie muszą Państwo przeprowadzać konkursu w rzeczonej sprawie. Nie istnieje bowiem przepis nakazujący podejmowanie działań tego rodzaju.

Potrzebujesz porady prawnej?