Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

Pytanie:

W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we wniosku do PIP o przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy wnioskodawca można zastrzec swoje dane tylko do wiadomości PIP?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma takiej konieczności. Jak bowiem wynika z przepisu art.  44 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, wykonujący czynności kontrolne, są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę

Tak sama informacja o wniosku o przeprowadzenie kontroli jak i dane osoby wnioskującej o jej przeprowadzenie nie mogą być ujawnione, dopóki wnioskujący nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Tajemnica w tym zakresie rozciągnięta jest także na czas po ustaniu stosunku pracy pracownika Państwowej Inspekcji Pracy - Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia (art. 45 ustawy)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: