Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

Pytanie:

W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we wniosku do PIP o przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy wnioskodawca można zastrzec swoje dane tylko do wiadomości PIP?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma takiej konieczności. Jak bowiem wynika z przepisu art.  44 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, wykonujący czynności kontrolne, są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę

Tak sama informacja o wniosku o przeprowadzenie kontroli jak i dane osoby wnioskującej o jej przeprowadzenie nie mogą być ujawnione, dopóki wnioskujący nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Tajemnica w tym zakresie rozciągnięta jest także na czas po ustaniu stosunku pracy pracownika Państwowej Inspekcji Pracy - Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia (art. 45 ustawy)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Magda

17.9.2019 19:46:12

Re: Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

Co grozi inspektorowi za ujawnienie danych?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY