e-prawnik.pl Porady prawne

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Pytanie:

Jakie ma uprawnienia pracownik z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ochrona pracownika powołanego do wojska

10.10.2005

Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy na czas pełnienia służby.

W myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP umowa na okres próbny lub na czas nieokreślony nie może być wypowiedziana w okresie pomiedzy wręczeniem karty powołania a końcem służby (umowa na czas określony ulega jednak rozwiązaniu normalnie z upływem terminu w niej określonego). Z kolei jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika. Ogólnie w czasie trwania służby wojskowej możliwe jest wypowiedzenie stosunku pracy tylko z winy pracownika lub  z powodu likwidacji lub upadłości zakładu pracy.

Ponadto w razie zgłoszenia się pracownika w ciągu 30 dni po odbyciu służby do pracodawcy ten obowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia. 

Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracownikowi, który podjął pracę po upływ trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej a także uprawnienia emerytalno-rentowe.

Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Ochronie podlega także stosunek pracy żony pracownika. A mianowicie: w okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ