Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Pytanie:

Mój teść jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo), którego nie używa. Czy może użyczyć mi tego mieszkania na czas nieoznaczony z jednoczesnym wyrażeniem zgody na jego wynajmowanie przeze mnie dowolnie wybranym innym osobom? Czy w takiej sytuacji mogę płacić zryczałtowany podatek (8,5%) od uzyskiwanych przeze mnie dochodów z najmu? Czy teść, nie osiągający w takiej sytuacji żadnego dochodu jest zobowiązany do jakichkolwiek płatności na rzecz Urzędu Skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 712 § 2 Kodeksu cywilnego bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Zatem użyczający mieszkanie innej osobie może wyrazić zgodę na oddanie tego mieszkania przez innej osobie do używania nieodpłatnego, czy też odpłatnego - w najem (dla celów dowodowych najlepiej, jeśli umowa użyczenia z takim postanowieniem zostanie zawarta na piśmie).

W takiej sytuacji dochód z najmu osiąga osoba, która oddała mieszkanie z najem (a więc osoba, której właściciel użyczył mieszkanie), a nie jego właściciel, który nie osiąga żadnego dochodu z tego tytułu. Zatem tylko wynajmujący będzie zobowiązany do opodatkowania osiągniętego dochodu z najmu.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu m.in. najmu, mają możliwość skorzystania z ryczałtowego opodatkowania tych dochodów (art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Oświadczenie o wyborze ryczałtu zamiast rozliczania się z podatku na zasadach ogólnych należy złożyć, w formie pisemnej, do 20 stycznia każdego roku, natomiast podatnik rozpoczynający wynajem w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9 ust. 1 i 4 ustawy). Jeżeli podatnik nie złoży w tym terminie oświadczenia – będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Ryczałt, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, wynosi 8,5% przychodów, jeśli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 4.000 euro (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Rafał

12.10.2018 11:28:39

Re: Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Taka oto zagwozdka: Mąż i żona, wspólnota majątkowa, WSPÓLNE mieszkanie samodzielnie wynajmowane od momentu zakupu TYLKO przez męża i rozliczane TYLKO przez niego na zasadach OGÓLNYCH (stosowne oświadczenie złożone w US). Mamy też drugie mieszkanie, należące TYLKO do męża (kupione przed ślubem), które chcielibyśmy teraz wynająć i rozliczać RYCZAŁTEM. Ustaliłem już, że nie mogę wynajmować jednego mieszkania na zasadach ogólnych a drugiego na ryczałt, muszę się zdecydować na jeden sposób. Niestety, zarówno ryczałt dla pierwszego mieszkania, jak i zasady ogólne dla drugiego mieszkania, nie byłyby korzystne. I teraz pytania: 1) Czy żona może przejąć wynajmowanie mieszkania I na zasadach ogólnych (po złożeniu oświadczenia w US), kontynuować amortyzację i odliczanie odsetek od wspólnego kredytu (co prawda opłacanego tylko przez męża, ale mamy wspólnotę) 2) Ew. czy mąż może oddać w bezpłatne użytkowanie drugie mieszkanie żonie, a ona wynajmowałaby je na zasadzie ryczałtu 3) W ogóle - czy w ramach wspólnego zeznania podatkowego - jedno z małżonków może wynajmować mieszkanie na zasadach ogólnych, a drugie ryczałtem pozdrawiam Rafał


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: