Odebranie praw rodzicielskich ojcu dziecka.

Pytanie:

Witam serdecznie, chciałabym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie wniosku o odebranie praw rodzicielskich ojcu mojej córeczki. Chciałabym również zmienić nazwisko mojej córki. Uzasadnieniem chęci złożenia takiego wniosku jest to, że zaraz po urodzeniu dziecka, ojciec uciekł za granicę. Nie kontaktuje się w ogóle z nami. Wiem natomiast od jego znajomych, że żyje i ma się dobrze. Czekam na Państwa pomoc.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. nr 9 poz. 59 ze zm., dalej k.r.o.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93, dalej k.c.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskic.

Zasadniczo przesłankami pozbawienia władzy rodzicielskiej są: 

1) brak wykonywania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, np. długiego wyjazdu za granicę, choroby uniemożliwiającej kontakt, przebywaniu więzieni, zaginięcie;
 
2) nadużywanie władzy rodzicielskiej, np. przemoc fizyczna lub psychiczna; 
3) rażące zaniedbania wobec dziecka, np. brak alimentacji, dostarczania środków utrzymania
W Pani przypadku można powołać się na trwałą przeszkodę oraz brak interesowania się dzieckiem.
W kwestii zmiany nazwiska dziecka, przyjmujemy, że nie kwestionuje Pani ojcostwa, które zostało przez ojca uznane. W takim wypadku sąd rozstrzygający o władzy rodzicielskiej nie zajmuje się kwestią zmiany nazwiska dziecka. Może Pani doprowadzić do zmiany nazwiska dziecka na dwa sposoby:
1) wnioskować do Urzędu Stanu Cywilnego o zmianę nazwiska w normalnym trybie, a więc z powodu np. że jest ono ośmieszające lub nieużywane (a używane jest inne); 

2) w razie wystąpienia przez Panią w związek małżeński i zmiany nazwiska na nazwisko męża – w takim wypadku, po odebraniu władzy rodzicielskiej ocjcu dziecka, Pani nowe nazwisko przechodzi na nazwisko dziecka bez konieczności zgody ojca. 
Poniżej przedstawiamy projekt pisma do sądu w sprawie pozbawienia praw rodzicielskich. Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (w tym dwa egzemplarze każdego załącznika). Tekst na czerwono prosimy o uzupełnienie zgodnie z wytycznymi.
[miejscowość, data
Do: Sądu Rejonowego w [miejscowość
[adres sądu
Wnioskodawca: 
[Pani dane, w tym adres do korespondencji oraz PESEL
Uczestnik: 
[dane ojca, przy braku znanego adresu, należy podać ostatni znany adres lub wskazać, że nie ma się informacji o adresie

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

W imieniu własnym wnoszę pozbawienie [imię i nazwisko ojca] władzy rodzicielskiej nad [imię i nazwisko dziecka], urodzonym w dniu [data urodzenia dziecka].

 

UZASADNIENIE

 

Małoletnia/i [imię i nazwisko dziecka] jest [synem/córką] wnioskodawcy oraz uczestnika.

Dowód:

akt urodzenia/oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

Uczestnik [imię i nazwisko dziecka] nie kontaktuje się z dzieckiem ani ze mną .  Nie powiadomił mnie o swoim wyjeździe przez co wykazał się rażącym brakiem troski zarówno o dziecko jak i jego matkę. Również przez swoim zniknięciem nie sprawował należytej opieki nad dzieckiem. W zasadzie również wtedy nie interesował się jego potrzebami, rozwojem, nie wspomagał w utrzymaniu i wychowaniu.

Dowody:

zeznania wnioskodawcy, uczestnika, świadków: [imię i nazwisko świadka, adres do korespondencji]

W związku z powyższym odebranie mu praw rodzicielskich z powodu braku wykazywania zainteresowania się dzieckiem jest zasadne. Tym samy wnoszę jak we wstępie.

 

[podpis]

 

Załączniki: 

1. akt urodzenia/oświadczenie o uznaniu ojcostwa; 
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej. 

 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: