Odmowa podpisania umowy lojalnościowej

Pytanie:

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie cały czas biegnie. Czy pracodawca w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (którą sam wypowiedział) może zażądać podpisania umowy lojalnościowej? Jakie są konsekwencje nie wyrażenia na to zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zacząć należy od tego, że pracownika zasadniczo obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy w czasie trwania zatrudnienia. Pracodawca może również zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy. By tak się stało musi zawrzeć umowę z pracownikiem o zakazie działalności konkurencyjnej tzw. lojalnościową. Umowa lojalnościowa po ustaniu stosunku pracy może być zasadniczo zawarta, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie tej określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Pracodawca może zaproponować (nie żądać) pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracownik nie ma jednak żadnego obowiązku podpisywać takiej umowy i godzić się na proponowane warunki. Nie ma żadnych konsekwencji niewyrażenia zgody na tzw. lojalkę. Ewentualne wypowiedzenie umowy z tego powodu jest nieuzasadnione. Zresztą w przedstawionym stanie faktycznym i tak została ona wypowiedziana. Zatem jeśli pracownik nie zgadza się z np. wysokością odszkodowania i okresem obowiązywania zakazu, nie ma obowiązku podpisywania umowy lojalnościowej. W Polsce obowiązuje zasada swobody zawierania umów, a w tym przypadku nie została ona ograniczona przez ustawodawcę.

Należy pamiętać, że jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy jest czynem nieuczciwej konkurencji bez względu na istnienie czy nie umowy lojalnościowej. Stosuje się to również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: