Odmowa udzielenia urlopu

Pytanie:

Czy pracodawca może wstrzymać na pewien czas udzielanie urlopów wypoczynkowych? Jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Czy powinien wówczas podać przyczynę takiej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Trudno określić, co należy rozumieć pod pojęciem "wstrzymanie udzielanie urlopów" jeżeli jednak chodzi o to, iż pracodawca przez ustalony okres czasu nie udziela nawet zaplanowanych urlopów, to nie jest to zgodne z prawem. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Obowiązuje generalna zasada (niezwykle istotna z punktu widzenia przedstawionego stanu faktycznego), iż urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi w trybie "na żądanie". Praocdawca jest zwolniony z ustalenia planu urlopów (czyli de facto miałby możliwość "wstrzymania udzielania urlopów"), jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Co bardzo ważne w opisanje sytuacji przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Właśnie tylko ten powyższy przepis uzasadniałby odmowę udzielania urlopu pracownikowi. Jeżeli to byłoby podstawą wspomnianego wstrzymania, to takie postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

xxx

29.2.2012 11:4:55

Re: Odmowa udzielenia urlopu

Okoliczności uzasadniające konieczność przesunięcia terminu zaplanowanego urlopu nie mogą być znane pracodawcy w chwili sporządzania planu urlopów lub uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu. Przesunięcie terminu urlopu powinno być zatem uzasadnione sytuacją, której pracodawca wcześniej nie przewidywał


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY