Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta

Pytanie:

"Jak wygląda odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta

Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy zlecenia adwokat nie odpowiada za końcowy efekt sprawy, a za staranne działanie. Możliwość pociągnięcia adwokata do odpowiedzialności odszkodowawczej powstaje dopiero wtedy, gdy powierzone mu czynności zostały wykonane bez wymaganej staranności, niedbale, bądź w sytuacji, gdy w ogóle nie zostały podjęte. Warto przytoczyć w tym miejscu treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004r. sygn. V CK 297/04. SN uznał, że adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla tej strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność. Mocodawca może żądać odszkodowania, a sąd orzekający w sprawie powinien oceniać należytą staranność wymaganą od adwokata i radcy przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Adwokackiej, a dokładniej par. 44, adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta. Z par. 57 tego Kodeksu wynika, że jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo lub powiadomić organ ustanawiający. Dotyczy to również kasacji i skargi konstytucyjnej. Paragraf 6 Kodeksu Etyki statuuje natomiast, że celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta. Z par. 8 wynika z kolei, że adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Wydaje się, że także te przepisy, mimo, że nie stanowiące aktów powszechnie obowiązującego prawa, wyznaczające jednak pewne standardy należytego postępowania, mogą znaleźć się w uzasadnieniu ewentualnego powództwa (przy założeniu, że adwokat dobrowolnie nie zechce naprawić wynikłej szkody). Zgodnie z ustawą o adwokaturze osoby wykonujący ten zawód odpowiadają za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Aby jednak adwokat został ukarany w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej, konieczne jest zawiadomienie Okręgowej Rady Adwokackiej, do której pełnomocnik przynależy. Stosowne pismo przesłane do korporacji powinno zawierać opis stanu faktycznego, dowody na potwierdzenie zarzucanych czynów. Orzekając o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata samorząd nie ma możliwości zasądzenia odszkodowania na rzecz poszkodowanego. Ponadto, kary wymierzane przez samorząd są zazwyczaj iluzoryczne (trudno sądzić, by kara upomnienia lub nagany z ostrzeżeniem była dotkliwa dla prawnika). Takie odszkodowanie może zostać przyznane jedynie przez sąd powszechny, po wytoczeniu powództwa przeciwko adwokatowi. Za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania przy wykonywaniu pomocy prawnej (w tym udzielone porady prawne), adwokat podlega odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie bowiem z art. 471 kc dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • piotr 2019-12-16 00:30:51

    Do ORA można sobie pisać... parodia sądu, kolesiostwo broniące się wzajemnie od nawiększych draństw, Szkoda nerwów.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika