e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie od firmy kurierskiej za zniszczony towar.

Pytanie:

Klient zamówił w naszym sklepie sprzęt elektroniczny, opcję wysyłki wybrał kuriera. W mailu potwierdzającym zakup, zaznaczyliśmy żeby klient dokładnie sprawdził przy kurierze czy towar ten nie jest uszkodzony. Niestety klient tego nie zrobił. Podpisał również protokół że odebrał towar bez zastrzeżeń. Wczoraj dostaliśmy wiadomość od tegoż klienta iż po rozpakowaniu towar okazał się uszkodzony. Co mamy w takiej sytuacji zrobić? Czy firma kurierska w tym przypadku powinna pokryć stratę/wypłacić odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie od firmy kurierskiej za zniszczony towar.

29.4.2015

Odnosząc się do postanowionego pytania , należy

wskazać, że klient konsument ma oczywiście prawo do odstąpienia od umowy na

gruncie u.p.k. bez podania przyczyn (z wyłączeniem sytuacji z katalogu w art. 38

u.p.k.). Jak wskazaliśmy wyżej, w momencie przekazania rzeczy kurierowi, ryzyko

uszkodzenia towaru lub wystąpienia innej wady przechodzi na kuriera. Zasada ta

wynika z powołanego wyżej przepisu art. 559 k.c. w zw. z art. 544 § 1 k.c., zgodnie z

którym:

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest

miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało

dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca

powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Konsekwencją powyższego jest treść art. 545 § 2 k.c.:

§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem

przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub

uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia

odpowiedzialności przewoźnika.

Ustalenie odpowiedzialności kuriera może obywać się na podstawie regulacji

u.p.p. lub u.poczt. w zależności od tego czy mamy do czynienia z kierem

wewnętrznym (np. własny dział kurierski sprzedawcy – wtedy u.p.p.) czy też

zewnętrznym (wtedy u.poczt.). Regulacje odnośnie postępowania reklamacyjnego w

obu ustawach są jedna analogiczne – w obu przypadkach przyjęcie przesyłki przez

uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub

uszkodzenia, chyba że szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony

stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz

udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu

a jej wydaniem. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia takiej reklamacji kurier nie stwierdził

nieprawidłowości po swojej stronie, kupujący może skierować roszczenia do

sprzedawcy na zasadach wyłożonych w odpowiedzi na pytanie 1 – zachowana

zostanie bowiem procedura zgłoszenia reklamach do kuriera. Powyższy model

doznaje jednak istotnego ograniczenia w przypadku konsumentów. Zgodnie

bowiem z art. 556 z ind. 2 k.c.:

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku

od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w

chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Z powyższego wynika, że jeżeli konsument zgłosi wadę w terminie roku od

wydanie rzeczy i nie zachowa procedury reklamacyjnej z kurierem, nadal może

skutecznie powoływać się na rękojmię (jak w odpowiedzi na pytanie nr 1). Wtedy na

sprzedawcy ciąży ciężar dowody w wykazaniu, że wada powstała po wydaniu

rzeczy (np. po wydaniu kurierowi) lub w trakcie użytkowania przez kupującego. W

wielu przypadkach będzie to trudny dowód do przeprowadzenia, niemniej jest to

część ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaży rzeczy ruchomych.

Kwestia relacji między Państwem jako sprzedawcą a kurierem w zakresie

odszkodowania z sytuację podaną w pytaniu jest zależna od rodzaju umowy między

z kurierem oraz okoliczności sprawy. Zakładamy jednak, ze w razie niezgłoszenia

przez konsumenta reklamacji kurierowi, nie będziecie państwo mogli dochodzić

rekompensaty od kuriera.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ