Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

Pytanie:

"Zostało założone stowarzyszenie. Było kilka zebrań, został wybrany zarząd w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek zarządu. Dla ważności umów i zobowiązań dotyczących praw i obowiązków stowarzyszenia wymagane są łącznie podpisy prezesa oraz jednej spośród wyżej wymienionych osób. Sytuacja się zmieniła i podjęliśmy decyzję o zmianie zarządu. Zmiany dotyczyć mają prezesa oraz skarbnika. Wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz pozostali członkowie zarządu popierają zmianę. Co należy zrobić, aby zmienić zarząd stowarzyszenia? Chodzi mi o całą procedurę krok po kroku."

Odpowiedź prawnika: Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

Przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie regulują w sposób szczegółowy procedury odwołania członka/ członków zarządu (w tym prezesa). Zgodnie z art. 11 ustawy najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.  Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 11 ust. 3).  

W związku z powyższym zarówno powołanie członków zarządu, jak i ich odwołanie wymaga uchwały zebrania członków stowarzyszenia.

Potwierdza to też art. 30 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym kurator (chodzi tu o kuratora ustanowionego przez sąd, gdy  stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych) jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.  

W celu podjęcia uchwały należy oczywiście zwołać zebranie członków. Sposób zwołania zebrania powinien określać statut - również w tym przypadku przepisy milczą. Jeśli statut nie zawiera w tym zakresie żadnych uregulowań, to naszym zdaniem członkowie mogą między sobą porozumieć się co do miejsca i czasu zebrania (tj. bez udziału zarządu).

Zgodnie z art.  53a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty stowarzyszenia są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 (m. in. dotyczące organu uprawnionego do reprezentacji, czyli zarządu) oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Po podjęciu uchwały należy więc złożyć wniosek na formularzu KRS-Z20:

  • formularz wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-Z20,

wraz z załącznikiem KRS-ZK:

  • formularz załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-ZK.

W pierwszym formularzu wypełniają Państwo nagłówek, część A, B i D, a rubryki w części C należy przekreślić (dane o członkach zarządu znajdują się bowiem w drugim formularzu).

Do wniosku należy załączyć uchwałę członków stowarzyszenia.

Podsumowując, należy kolejno:

  1. Zwołać zebranie członków stowarzyszenia,

  2. Podjąć uchwałę o odwołaniu określonych członków zarządu i w razie potrzeby powołać nowych

  3. Złożyć wniosek do KRS

Proszę pamiętać, że zmiana członków zarządu następuje z chwilą podjęcia uchwały, nie z chwilą wpisu do KRS.

Problem dotyczy opłaty od w/w wniosku. Otóż na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenia (nie wpisane do rejestru przedsiębiorców) są zwolnione z opłat sądowych w postępowaniu o wpis do KRS. Niestety brak jasności czy dotyczy to również wniosku o zmianę wpisu; można się spotkać w tym zakresie z różną praktyką sądów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ROBERT19725 2015-03-07 23:43:55

    WITAM CZY MOŻNA POWOŁAĆ NOWY ZARZĄD W STOWARZYSZENIU JEŻELI TAK TO JAK? Z TYM ŻE SYTUACJA DOTYCZY STOWARZYSZENIA Z ZARZĄDEM 4 OSOBOWYM: PREZES, V-CE PREZES, V-CE 2 PREZES, SKARBNIK, W TYM PRZYPADKU WSZYSCY POZA PREZESEM ZŁOŻYLI WYPOWIEDZENIA I ZOSTAŁ SAM PREZES. MA JESZCZE KADENCJE, I NIE ZOSTAŁ ODWOŁANY PRZEZ WALNE, CZY WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM JEST PRAWIDŁOWE? CZY NIE TRZBA PIERW ODWOŁAĆ PREZESA A POTEM POWOŁAC NOWEGO PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU? CO W WYPADKU GDY DO WALNEGO NIE ZACHOWANO TERMINU POWIADOMIENIA DELEGATÓW - CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH? CO W WYPADKU GDY ... JAK MIAŁA SIĘ ZACHOWAĆ KOMISJA REWIZYJNA - CZY NIE POWINNA SIĘ ZWRÓCIĆ PISEMNIE DO ZARZĄDU O ZWOŁANIE WALNEGO - CZY MOGŁA ZROBIĆ TO MAILEM BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO CZY MOGŁA ZWOŁAĆ WALNE SAMA, CZY NIE POWINNA ZWRÓCIĆ SIĘ DO ORGANU NADZORU O INTERWENCĘ SKORO ZARZĄ NIE MÓGŁ PODEJMOWAĆ DECYZJI? CO W WYPADKU GDY - POZA KOMPETENCJAMI ZARZĄDU KOMISKA REWIZYJNA ZWOŁAŁA WALNE


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika