Odwołanie podwyżki opłaty użytkowania wieczystego

Pytanie:

Jestem właścicielem przedsiębiorstwa w wieczystym użytkowaniu. Dotychczasowa opłata za dzierżawę została podniesiona nagle czterokrotnie. Wiem, że nastąpił wzrost wartości mieszkań i działek budowlanych, ale nie czterokrotnie i to w miejscowości o 30 tysiącach mieszkańców. Nieruchomość przedsiębiorstwa w żadnym wypadku nie wzrosła czterokrotnie. Nie jest też ani mieszkaniem ani działka budowlaną. Starostwo nie podaje podstaw prawnych podwyżki. Mam prawo do odwołania się w terminie 30 dni. Co należy podważyć w uzasadnieniu podwyżki starostwa? Co należy podnieść w uzasadnieniu by odwołanie się było skuteczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przyjmujemy, że w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową użytkowania gruntów, na którym to gruncie wieczysty użytkownik prowadzi przedsiębiorstwo.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia.

Odwołanie od wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, na pismie, w dwóch egzemplarzach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek ten składa się przeciwko organowi, który dokonał wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej. We wniosku należy zarzucić nieuzasadnioną podwyżkę wysokości opłaty rocznej. Można w odwołaniu wskazać jaką wysokość opłaty rocznej odwołujący się uważa za właściwą, ale nie jest to konieczne. To na organie dokonującym wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej ciąży obowiązek udowodnienia zasadności dokonanej podwyżki. Wystarczy więc, że w odwołaniu wieczysty użytkownik powoła się na brak zasadności podwyżki i będzie to wystarczający argument dla wniesienia odwołania. Odwołanie podlega opłacie skarbowej.

W wyniku wniesionego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze niezwłocznie wyznaczy termin rozprawy. Przed wydaniem orzeczenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie nakłaniało strony do zawarcia ugody. Jeżeli zawarcie ugody okaże się niemożliwe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda orzeczenie, w którym wniosek użytkownika wieczystego oddali (wówczas obowiązuje opłata w wysokości zaoferowanej w wypowiedzeniu), albo ustali nową wysokość opłaty na poziomie wyższym od dotychczasowej opłaty, lecz niższym od zaoferowanej w wypowiedzeniu, albo na poziomie dotychczasowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY