Prawo cywilne: Użytkowanie wieczyste - Porady prawne

Jak sprzedać działkę budowlaną będącą w użytkowaniu wieczystym?

Jak sprzedać działkę budowlaną będącą w użytkowaniu wieczystym z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego?

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. (...)

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

W jakiej formie powinna być sporządzona umowa przeniesienia użytkowania wieczystego?

Dziedziczenie użytkowania wieczystego

Czy użytkowanie wieczyste jest dziedziczne? Jeśli tak to czy trzeba dopełnić jakichś formalności?

Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Jak wygląda przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności? Jaka jest procedura zapłaty za taką nieruchomość?

Przedmiot użytkowania wieczystego

Jakie grunty mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego?

Własność budynków, wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Czyją własnością stają się budynki, wybudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Wykup nieruchomości przez użytkownika wieczystego

Chciałbym nabyć na własność nieruchomość rolną, której jestem w tej chwili użytkownikiem wieczystym. Moje pytanie brzmi, w jaki sposób ustalana jest wartość nieruchomości i czy opłatę można (...)

Różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego

Czym się zasadniczo różni prawo użytkowania wieczystego od prawa własności?

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Czy gmina może sprzedać grunt, który oddała w użytkowanie wieczyste?

Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Zbycie prawa do użytkowania wieczystego przez użytkownika

Czy użytkownik wieczysty może zbyć przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego?

Przedłużenie użytkowania wieczystego

W związku ze zbliżającą się datą, do której ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty złożył wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego na następny okres (...)

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w części

Jak wygasić użytkowanie wieczyste w stosunku do części nieruchomości, która faktycznie nigdy nie była w użytkowaniu użytkownika wieczystego (otrzymali grunt wg danych ewidencyjnych, a zagrodzili (...)

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania (...)

Opłaty za dzierżawę garażu.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobiera opłatę za dzierżawę gruntu na którym posadowiony jest ciąg garaży , pomniejszoną o wskaźnik remontowy . Od innych właścicieli garaży uzyskałem opinię (...)

Użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu

Właściciel sieci cieplnej biegnącej przez nieruchomość zwrócił się do właściciela nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, o ustanowienie służebności przesyłu. Kto może ustanowić (...)

Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia nastąpiło przejęcie, (...)

Rozwiązanie użytkowania wieczystego a hipoteka

Gmina zamierza ze mną rozwiązać umowę użytkowania wieczystego nieruchomości, na której mam ustanowioną hipotekę w wysokości równej wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 240 kc, a także art. (...)

Moment powstania prawa własności nieruchomości

Na mocy art. 3 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby, będące właścicielami nieruchomości. Ta sprawa jest jasna, ale pytanie dotyczy momentu, (...)

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy (...)

Informacje o majątku dłużnika

Skierowaliśmy opatrzony klauzulą wykonalności nakaz zapłaty do egzekucji. Wiemy że dłużnik posiada nieruchomości i samochody, znamy nr rejestracyjne nie znamy nr działek i ksiąg wieczystych, (...)

Odwołanie podwyżki opłaty użytkowania wieczystego

Jestem właścicielem przedsiębiorstwa w wieczystym użytkowaniu. Dotychczasowa opłata za dzierżawę została podniesiona nagle czterokrotnie. Wiem, że nastąpił wzrost wartości mieszkań i działek (...)

Prawo pierwokupu użytkowania wieczystego

W przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego ustanowionego jako odszkodowanie za utratę własności nieruchomości przysługuje czy nie przysługuje prawo pierwokupu, jeśli nieruchomość nie została (...)

Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

Zamierzam ustanowić służebność gruntową w postaci służebności drogowej oraz służebności mediów na prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ustaliliśmy cenę za w/w służebność gruntową (...)

Służebność drogi na użytkowaniu wieczystym

Sąsiad zgadza się na ustanowienie na jego prawie użytkowania wieczystego służebności drogi koniecznej do sąsiadującej z jego nieruchomością (rolną w planie zagospodarowania przestrzennego, a (...)

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 (...)

Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

Użytkownik wieczysty zmarł w 2005 r, o fakcie tym poinformowała tutejszy organ gminy jego siostra na początku stycznia 2007 r, stwierdzając, że zamarły nie miał żony ani dzieci a postępowanie (...)

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę (...)

Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

Czy wieczyści użytkownicy lub ich następcy prawni, którzy otrzymali nieruchomości na terenie tzw. ziem odzyskanych w zamian za pozostawione na wschodzie mienie zabużańskie mają prawo do nieodpłatnego (...)

Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

Czy jest możliwa sytuacja, w której właściciel ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu jest jednocześnie jedynym właścicielem posadowionych na tejże działce budynków, (...)

Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

Zamierzamy kupić od firmy działkę z wieczystym użytkowaniem gruntu. Czy przy zakupie, oprócz ceny należnej firmie - zbywcy będziemy musieli zapłacić dodatkowo opłatę jednorazową do gminy za (...)

Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu?

Dom jako część składowa nieruchomości

Czy jest nieruchomością budowa (w toku) trwale z gruntem związana, która jest budowana na gruncie, do którego budujący posiada prawo użytkowania wieczystego?

Charakter prawa użytkowania wieczystego

Czy w związku z brzmieniem art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym (...)

Darowizna domu a użytkowanie wieczyste

Czy sprzedając lub przekazując w formie darowizny córce dom mieszkalny, położony na gruncie należącym do gminy z prawem wieczystego użytkowania, jednocześnie przenoszę to prawo (wieczystego użytkowania (...)

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Wynajmujemy od spółdzielni mieszkaniowej lokal biurowy i magazynowy. Spółdzielnia na początku każdego roku kalendarzowego obciąża nas opłatą za użytkowanie wieczyste za cały rok. Czy spółdzielnia (...)

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

Wójt gminy ustanowił hipotekę na nieruchomości dłużnika, który był wieczystym użytkownikiem gruntu gminy, a następnie przejął ją za zobowiązania wobec gminy za kwotę równą wartości naniesień (...)

Własność a użytkowanie wieczyste

Jaka jest różnica między współwłasnością a współużytkowaniem wieczystym nieruchomości (działki).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika