Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Pytanie:

Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

  W doktrynie i orzecznictwie powstał spór o to czy użytkownik wieczysty ma prawo domagania się założenia księgi wieczystej dla wyodrębnianej nieruchomości.

  Zdaniem Stanisława Rudnickiego: Wbrew nietrafnemu poglądowi Sądu Najwyższego wyrażonemu

w uchwale z 7 kwietnia 2006 r., III CZP 24/2006, LexPolonica nr 404666 (OSNC 2/2007, poz. 24)

i wyroku z 8 listopada 2007 r., III CSK 183/2007, LexPolonica nr 1975216 (niepubl.), użytkownik

wieczysty jest legitymowany do dokonania podziału nieruchomości i ujawnienia w księdze

wieczystej jego skutków w postaci założenia nowej księgi wieczystej dla części odłączonej. Do

dokonania podziału wieczystego użytkowania i założenia nowej księgi wieczystej zgoda

właściciela nieruchomości jest zbędna, bowiem dokonany podział nie narusza w niczym jego

prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste (tak samo E. Gniewek w

kryt. glosie do uchwały III CZP 24/2006, LexPolonica nr 404666, OSP 10/2007, s. 747) (tak

Stanisław Rudnicki w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa

rzeczowe. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 560).

Stanowisko zaprezentowane powyżej popiera Edward Gniewek: Przede wszystkim trzeba zwrócić

uwagę na dopuszczalne przecież rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego powiązane z

podziałem nieruchomości oddanej pierwotnie w użytkowanie wieczyste . Użytkownik wieczysty

może tu dokonać podziału nieruchomości i wykonując swoje ius disponendi przenieść prawo

użytkowania wieczystego wydzielonej części nieruchomości na kolejnego nabywcę . W ślad za tym

musi nastąpić założenie księgi wieczystej dla odłączonej części nieruchomości lub przyłączenia tej

części do innej księgi wieczystej. Pamiętamy przy tym, że przeniesienie prawa użytkowania

wieczystego wymaga konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej (tak Edward Gniewek w: Glosa

do uchwały III CZP 24/2006, LexPolonica nr 404666, OSP 10/2007, s. 747).

Należy w pełni zaaprobować stanowisko zaprezentowane wyżej. Bowiem konsekwencją odmowy

przyznania użytkownikowi wieczystemu prawa do założenia księgi wieczystej dla wyodrębnionej

nieruchomości prowadziłoby w konsekwencji do unicestwienia prawa użytkownika wieczystego

do wyodrębnienia nieruchomości w ogóle.

Zgodnie bowiem z przepisami dotyczącymi użytkowania wieczystego wpis do księgi wieczystej jest warunkiem koniecznym powstania tego prawa a także rozporządzania nim.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

  Kupując mieszkanie lub lokal użytkowy, najczęściej nie zwracamy uwagi na to jakie obowiązki będą wiązały się z nabywanym prawem własności, albo spółdzielczym własnościowym prawem (...)

 • Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

  Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (...)

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...)

 • Reprywatyzacja do weryfikacji...

  Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zakłada powołanie specjalnej Komisji. (...)

NA SKÓTY