e-prawnik.pl Porady prawne

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Pytanie:

Wynajmujemy od spółdzielni mieszkaniowej lokal biurowy i magazynowy. Spółdzielnia na początku każdego roku kalendarzowego obciąża nas opłatą za użytkowanie wieczyste za cały rok. Czy spółdzielnia może nas obciążać taką opłatą, jeśli lokal od niej wynajmowany nie stanowi naszej własności i jesteśmy tylko wynajmującym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

7.3.2005

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego obciąża użytkownika wieczystego, w tym konkretnym przypadku spółdzielnię mieszkaniową (wynajmującego). Wynika to nade wszystko z brzmienia art. 238 kodeksu cywilnego, jak i odpowiednich przepisów rozdziału VIII Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Obciążenie najemcy obowiązkiem uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste może znaleźć uzasadnienie jedynie w przypadku, kiedy odpowiednią klauzulę zawarto albo w umowie najmu między spółdzielnią mieszkaniową a najemcą, albo odrębną umową. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. sygn. akt II CKN 639/98 oraz utrwalonym poglądem komentatorów, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wiąże każdego kolejnego nabywcę tego prawa. Niezbędne dla obciążenia najemcy tą opłatą jest nie tylko odpowiednie postanowienie umowne, lecz również przeniesienie tego prawa. W myśl art. 237 kc, do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu prawa własności.

Skoro zatem nie nastąpiło przeniesienie prawa użytkownika wieczystego z dotychczasowego użytkownika wieczystego - spółdzielni mieszkaniowej na najemcę lokalu biurowego i magazynowego w formie aktu notarialnego, brak jest normatywnej podstawy do obciążenia najemcy obowiązkiem uiszczenia we własnym zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego określonych nieruchomości.

Z pytania wynika, iż spółdzielnia mieszkaniowa żąda każdego roku zapłaty od najemcy wartości opłaty za użytkowanie wieczyste. Należałoby w takiej sytuacji zażądać na piśmie od spółdzielni uzasadnienia swego stanowiska wraz z powołaniem podstawy normatywnej żądania i w konsekwencji uchylić się od obowiązku zapłaty, wskazując na brak podstawy prawnej żądania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

berni

19.11.2010 10:50:29

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

Kupiłem garaż który stoi na gruncie ( użytkowanie wieczyste). W zeszłym roku poprzedni właściciel dostał podwyżkę z 120zł na 1600zł rocznie. Wiem że podwyżka ta powinna być w innej wysokości. Jak mogę tego dochodzić.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ