e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

Pytanie:

Jak sprzedać działkę budowlaną będącą w użytkowaniu wieczystym z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

7.11.2003

Użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko i wyłącznie na gruntach stanowiących własność: - Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miast lub położonych poza granicami miast, jednakże włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki, - jednostek samorządu lub ich związków. W związku z powyższym, sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wieczystego użytkowania może dokonać jedynie jej właściciel, a więc podmiot wymieniony powyżej, a nie użytkownik wieczysty. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność podmiotów powyżej wymienionych powyżej może nastąpić na drodze przetargowej. W drodze bezprzetargowej może zostać zbyta nieruchomość jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a więc przykładowo, gdy jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny, sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego, jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona. Zgodnie natomiast z art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Należy więc domyślać się, że jeżeli pytającym jest osoba, której przysługuje prawo wieczystego użytkowania tej nieruchomości, w zapytaniu chodzi zapewne o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste może być przez wieczystego użytkownika przeniesione na osobę trzecią. W celu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego oraz wpis do księgi wieczystej. Wpis jest czynnością warunkującą przeniesienie tego prawa. Przed zawarciem umowy warto uzyskać wypis z księgi wieczystej danej nieruchomości. Należy pamiętać, że jeżeli nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami jest przedmiotem użytkowania wieczystego, wieczystemu użytkownikowi przysługuje prawo własności budynków położonych na tej nieruchomości. W razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego następuje także przeniesienie prawa własności tych budynków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

marzena

5.11.2012 22:55:57

Re: Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

Witam chcę odkupić część działki w urzytkowaniu wieczystym jaka jest cena za metr 2 w stargardzie szczecińskim i czy jeżeli jest bardzo zaniedbana czyli pełno gruzu pod cienką warstwą ziemi jaka była by cena za metr

Re: Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

WM "Konfederaci"

11.3.2011 10:22:59

Re: Sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

Jak postąpić w przypadku podziału działki będącej w uzytkowaniu wieczystym. Duża Wspólnota Mieszkaniowa chce się podzieć. Zapewne grunt należy podzielić według posiadanych udziałów. Co zrobić, kiedy użytkownikchcący się wydzielić, pragnię podziału gruntu w wielkości przekraczajace ich udział. Czy powinien dotychczasowemu użytkownikowi za wielkość przekraczajacą udział nowego użytkownika też wieczystego zapłacić?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ