e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

Pytanie:

W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia nastąpiło przejęcie, przez składającego wniosek, posiadanego wcześniej przez spółdzielnię mieszkaniową prawa użytkowania wieczystego gruntu. Gmina, która jest właścicielem gruntu, i która wcześniej oddała wspomniany grunt dla spółdzielni mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste, wypowiedziała nowemu użytkownikowi wieczystemu dotychczasową wysokość stawki procentowej opłaty rocznej wynoszącą 1%, proponując nową wysokość stawki procentowej opłaty rocznej wynoszącą 3% ceny gruntu. Gmina swoją decyzję uzasadniła tym, iż zmiana stawki nastąpiła w związku z ustanowieniem nowym aktem notarialnym odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Należy podkreślić, że lokal znajdujący się na przedmiotowym gruncie także przed realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności, czyli w czasie, w którym to spółdzielnia mieszkaniowa była użytkownikiem wieczystym gruntu, był lokalem o charakterze użytkowym i od tamtej pory nie zmienił się profil jego przeznaczenia gospodarczego, zaś samo przejęcie od spółdzielni mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego gruntu było skutkiem, o czym była mowa wyżej, realizacji ustawy uwłaszczeniowej. Czy gmina ma prawo zmienić stawkę procentowej opłaty rocznej nowemu użytkownikowi wieczystemu, który użytkowanie wieczyste przejął od spółdzielni na skutek uwłaszczenia, a lokal użytkowy, znajdujący się na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, nie zmienił swojego charakteru gospodarczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

12.1.2009

Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Jeżeli więc grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, a następnie nastąpiła zmiana jego przeznaczenia na cele użytkowe, to uzasadniona jest zmiana stawki procentowej opłaty rocznej stosownie do aktualnego celu. Sam fakt, że pomimo zmiany sposobu użytkowania nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową, gmina nie zmieniła stawki procentowej opłaty rocznej, nie uprawnia Pana do domagania się dotychczasowej stawki. W tym przypadku gmina ma prawo zmienić stawkę procentową opłaty rocznej.

W celu zmiany opłaty rocznej gmina powinna wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się przeciwko właściwemu organowi. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ