Wykup nieruchomości przez użytkownika wieczystego

Pytanie:

Chciałbym nabyć na własność nieruchomość rolną, której jestem w tej chwili użytkownikiem wieczystym. Moje pytanie brzmi, w jaki sposób ustalana jest wartość nieruchomości i czy opłatę można rozłożyć na raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona zostanie na podstawie jej wartości. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

AmberGold

5.9.2012 18:18:22

księgi wieczyste Amber Gold !

przedstawiam ofertę numerów ksiąg wieczystych: ambergold.parabanki.info/viewtopic.php?f=9&t=443 zapraszam do sprawdzenia! księgi wieczyste Amber Gold !


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

  W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od paru miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)

 • Nowe prawo telekomunikacyjne

  Obecnie Prawo telekomunikacyjne wskazuje wprost, iż w przypadku posiadania przez użytkownika końcowego tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego (...)

 • Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej, niemniej zostało ono ukształtowane jako swoiste prawo pośrednie pomiędzy prawami rzeczowymi ograniczonymi (np. prawo użytkowania) a prawem własności. (...)

NA SKÓTY