e-prawnik.pl Porady prawne

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

Pytanie:

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy można powołać się składając wniosek o przedłużenie prawa do nieruchomości, skoro w prawodawstwie polskim nie ma juz takiej konstrukcji jak "własność czasowa" i w jaki sposób można zmienić wpis w księdze wieczystej z "własności czasowej" na "użytkowanie wieczyste"?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

23.11.2007

Na mocy nie obowiązującej już ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa własności czasowej, prawa zabudowy, prawa wieloletniej dzierżawy lub użytkowania gruntu jako prawa wieczystego albo zarząd i użytkowanie gruntu (nieruchomości) ustanowione na rzecz innych jednostek niż państwowe, staną się prawem użytkowania lub prawem wieczystego użytkowania w rozumieniu niniejszej ustawy w przypadkach i na warunkach, które określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Przepisy wyżej cytowanej ustawy zostały szczegółowo uzupełnione przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo użytkowania wieczystego lub użytkowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 67). Przedmiotowe rozporządzenie (w § 2) statuuje iż, prawem wieczystego użytkowania stają się następujące prawa do gruntu przysługujące osobom fizycznym i osobom prawnym, nie będącym jednostkami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, a także spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego:

  1. prawa własności czasowej,

  2. prawa użytkowania ustanowione jako prawa wieczyste na gruncie na podstawie dekretu  z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326)

  3. prawa zabudowy - ustanowione na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy (Dz. U. Nr 50, poz. 280)

  4. prawa wieczystej dzierżawy, prawa zabudowy i prawa własności czasowej - ustanowione na podstawie dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279)

W związku z powyższym prawo własności czasowej przysługujące na wskazanej w opisie sytuacji nieruchomości już w dniu wejścia w życie wyżej cytowanego rozporządzenia stało sie użytkowaniem wieczystym.

Powyższe przepisy zostały definitywnie uchylone art. 241 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w związku z tym, zakres spraw regulowanych uchylonymi aktami prawnymi, został przejęty przez przepisy nowej ustawy (ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przedstawionym stanie faktycznym będą więc miały zastosowanie przepisy regulujące użytkowanie wieczyste, zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w kodeksie cywilnym.

Odnosząc sie w/w przepisów, można przyjąć, iż na sprzedanej nieruchomości istnieje prawo użytkowania wieczystego, które zgodnie z umową wygasa w 2010 r. Zgodnie z art. 236 § 2 kodeksu cywilnego, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat; jednakże wieczysty użytkownik może wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Taki akt notarialny będzie więc stanowił podstawę wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego.

Do sądu wieczystoksięgowego można natomiast wnieść powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym z żądaniem wpisu prawa użytkowania wieczystego w miejsce "własności czasowej".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ