e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

Pytanie:

Czy wieczyści użytkownicy lub ich następcy prawni, którzy otrzymali nieruchomości na terenie tzw. ziem odzyskanych w zamian za pozostawione na wschodzie mienie zabużańskie mają prawo do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w oparciu o przepisu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

22.2.2006

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz dwóch kategorii użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych. Do pierwszej z nich należą osoby , którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. Do drugiej kategorii zaliczane są osoby, które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Są to osoby, które utraciły prawo własności nieruchomości leżących na obszarze m. st. Warszawy na podstawie powyższego dekretu i, które również na podstawie powyższego aktu prawnego uzyskały prawo użytkowania wieczystego (prawa wieczystej dzierżawy) na tych nieruchomościach.

Przepisy ustawy, o której mowa w pytaniu, nie dają więc prawa do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom czy następcom prawnym osób, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego na terenie ziem odzyskanych w zamiana za mienie zabużańskie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

Tomczak Jerzy

13.11.2009 20:28:44

Re: Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniową,która jest w trakcie przekształcenia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego w odrębną własność,co musimy zrobić do końca roku.Jednocześnie jako spółdzielnia wystąpiliśmy do starostwa o przekształcenie dzierżawy wieczystej gruntu na własność.Moje pytanie brzmi:jeżeli nie zdążymy z przekształceniem gruntu na własność przed przekształceniem lokali mieszkalnych z gruntem jako dzierżawa wieczysta czy obligatoryjnie po pozytywnej decyzji starostwa krajowy rejestr sądowy zmieni dzierżawę wieczystą na własność poszczególnym właścicielom lokali.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ