e-prawnik.pl Porady prawne

Użytkowanie wieczyste porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Przekształcenie użytkowania z bonifikatą

  W grudniu 2007 roku użytkownik wieczysty złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Stosowna uchwała oraz decyzja zostaną podjęte w styczniu (...)

  Przekształcenie użytkowania z bonifikatą
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Proszę o podanie zasad przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej komercyjnej oraz komercyjnej niezabudowanej, przy uwzględnieniu faktu, iż wieczystym użytkownikiem (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Spółdzielnia mieszkaniowa jest wieczystym użytkownikiem gruntów, na których ma posadowione budynki. Jakie są podstawy prawne żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność? (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Moment powstania prawa własności nieruchomości

  Na mocy art. 3 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby, będące właścicielami nieruchomości. Ta sprawa jest jasna, ale pytanie dotyczy momentu, (...)

  Moment powstania prawa własności nieruchomości
 • Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

  W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy (...)

  Własność czasowa a użytkowanie wieczyste
 • Informacje o majątku dłużnika

  Skierowaliśmy opatrzony klauzulą wykonalności nakaz zapłaty do egzekucji. Wiemy że dłużnik posiada nieruchomości i samochody, znamy nr rejestracyjne nie znamy nr działek i ksiąg wieczystych, (...)

  Informacje o majątku dłużnika
 • Odwołanie podwyżki opłaty użytkowania wieczystego

  Jestem właścicielem przedsiębiorstwa w wieczystym użytkowaniu. Dotychczasowa opłata za dzierżawę została podniesiona nagle czterokrotnie. Wiem, że nastąpił wzrost wartości mieszkań i działek (...)

  Odwołanie podwyżki opłaty użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Użytkownicy wieczyści opisani w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Skuteczność roszczenia nie wpisanego do KW

  Związek wyznaniowy jest wieczystym użytkownikiem działki budowlanej. W akcie notarialnym wieczysty użytkownik zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy na nieruchomości w ciągu 2 lat i jej ukończenia (...)

  Skuteczność roszczenia nie wpisanego do KW
 • Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania

  Związek wyznaniowy jest wieczystym użytkownikiem działki budowlanej. W akcie notarialnym wieczysty użytkownik (czyli związek wyznaniowy) zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy na nieruchomości (...)

  Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania
 • Przedawnienie roszczenia o rozwiązanie umowy

  Reprezentuję związek wyznaniowy (zgodnie z zatwierdzonym przez MSWiA statutem posiada osobowość prawną). W marcu 1990 roku zbór, działając przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przyjął do (...)

  Przedawnienie roszczenia o rozwiązanie umowy
 • Prawo pierwokupu użytkowania wieczystego

  W przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego ustanowionego jako odszkodowanie za utratę własności nieruchomości przysługuje czy nie przysługuje prawo pierwokupu, jeśli nieruchomość nie została (...)

  Prawo pierwokupu użytkowania wieczystego
 • Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

  Zamierzam ustanowić służebność gruntową w postaci służebności drogowej oraz służebności mediów na prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ustaliliśmy cenę za w/w służebność gruntową (...)

  Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym
 • Hipoteka obciążająca użytkowanie wieczyste

  Zamierzam nabyć na poprawę zagospodarowania w celu dojazdu do dwóch bezpośrednio przyległych moich własnych działek gruntu od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej (...)

  Hipoteka obciążająca użytkowanie wieczyste
 • Służebność drogi na użytkowaniu wieczystym

  Sąsiad zgadza się na ustanowienie na jego prawie użytkowania wieczystego służebności drogi koniecznej do sąsiadującej z jego nieruchomością (rolną w planie zagospodarowania przestrzennego, a (...)

  Służebność drogi na użytkowaniu wieczystym
 • Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

  W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 (...)

  Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Zamierzam kupić od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nabyte od Gminy w 1988 roku. Działka w chwili nabycia w 1988 r. była działką budowlaną (i jeszcze taki zapis jest (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

  Użytkownik wieczysty zmarł w 2005 r, o fakcie tym poinformowała tutejszy organ gminy jego siostra na początku stycznia 2007 r, stwierdzając, że zamarły nie miał żony ani dzieci a postępowanie (...)

  Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika
 • Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

  W 2010 roku kończy się moja umowa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność gminy. W 2006 roku wystąpiłem do gminy z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność (...)

  Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania
 • Rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie

  Decyzją administracyjną z 1996 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste nieruchomość stanowiącą jej własność na rzecz Stowarzyszenia, które zgodnie z statutem powinno zajmować się pracą (...)

  Rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie
 • Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych

  W 2006 roku jako jedyny z dziesięciu lokatorów budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, którego właścicielem jest gmina, złożyłem wniosek o przekształcenie (...)

  Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych
 • Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

  Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę (...)

  Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie
 • Opłata za użytkowanie wieczyste

  Starosta podwyższył opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów (jednakowo dla wszystkich współużytkowników), które stanowią współwłasność kilku osób. Na w/w gruncie posadowiony jest obiekt, (...)

  Opłata za użytkowanie wieczyste
 • Nabycie prawa do wieczystego użytkowania gruntu

  Czy nabywając na rynku wtórnym (od pierwszego użytkującego - osoby fizycznej) prawo do wieczystego użytkowania gruntu należy domagać się od tej osoby zbywającej przekazania fizycznie (tj. oryginału) (...)

  Nabycie prawa do wieczystego użytkowania gruntu
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Czy osoba prawna - przedsiębiorstwo usługowe, którego nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym nie jest zabudowana na cele mieszkaniowe, ani nie stanowi nieruchomości rolnej, może wystąpić (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

  Czy wieczyści użytkownicy lub ich następcy prawni, którzy otrzymali nieruchomości na terenie tzw. ziem odzyskanych w zamian za pozostawione na wschodzie mienie zabużańskie mają prawo do nieodpłatnego (...)

  Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność
 • Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

  Czy jest możliwa sytuacja, w której właściciel ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu jest jednocześnie jedynym właścicielem posadowionych na tejże działce budynków, (...)

  Budynki przy współużytkowaniu wieczystym
 • Wypowiedzenie opłaty rocznej

  Wiele gmin z końcem 2005 roku wypowiadało na piśmie wysokość opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. Czy dla zachowania terminu, o którym mowa w art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami (...)

  Wypowiedzenie opłaty rocznej
 • Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

  W 1999 r. z Urzędem Gminy zawarłam umowę w formie aktu notarialnego na okoliczność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w którym (...)

  Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie
 • Możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego

  W 1999 roku nabyłem nieruchomość, za którą płacę użytkowanie wieczyste Urzędowi Gminy. Jest to budynek przemysłowy , konkretnie magazyn zbożowy. Czy mogę zamienić użytkowanie wieczyste na (...)

  Możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego
 • Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

  Zamierzamy kupić od firmy działkę z wieczystym użytkowaniem gruntu. Czy przy zakupie, oprócz ceny należnej firmie - zbywcy będziemy musieli zapłacić dodatkowo opłatę jednorazową do gminy za (...)

  Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu
 • Przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego

  Chcemy kupić nieruchomość na działce z wieczystym użytkowaniem gruntu do 2089 roku. Nabywcą będzie Duńczyk, nieruchomość zostanie następnie wniesiona do spółki z o.o. Jakie są warunki i koszty (...)

  Przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego
 • Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

  Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu?

  Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego

  Jakiego rodzaju zagrożenia dla nabywcy niesie w chwili obecnej zakup działki w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkiem mieszkalnym, a jakie będzie niósł po przyjęciu Ustawy o przekształceniu prawa (...)

  Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Budynek na użytkowaniu wieczystym a opłaty

  Czy istnieje jakiś prawny przepis zobowiązujący jednostkę wystawiającą wezwanie do zapłaty do rozpatrzenia reklamacji, odwołania od tego wezwania? W dniu 22 marca 2005 r. otrzymaliśmy (wspólnota) (...)

  Budynek na użytkowaniu wieczystym a opłaty
 • Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

  Czy właściciel gruntu (jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić użytkownikowi wieczystemu wykupu oddanego mu w użytkowanie gruntu. Użytkownik ma grunt na 99 lat, płaci roczne opłaty (...)

  Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność
 • Zbycie użytkowania wieczystego

  Czy sprzedając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości konieczna jest zgoda na transakcję za strony właściciela gruntu (Skarb Państwa, jednostka samorządu)? Czy mogę znajdując kupca na wolnym (...)

  Zbycie użytkowania wieczystego
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego

  Czy darowizna własnego budynku mieszkalnego, stojącego na gruncie z prawem wieczystego użytkowania, pociąga za sobą dodatkowe opłaty (np. gminie) związane z przekazaniem tego prawa użytkowania (...)

  Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 • Dom jako część składowa nieruchomości

  Czy jest nieruchomością budowa (w toku) trwale z gruntem związana, która jest budowana na gruncie, do którego budujący posiada prawo użytkowania wieczystego?

  Dom jako część składowa nieruchomości
 • Charakter prawa użytkowania wieczystego

  Czy w związku z brzmieniem art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym (...)

  Charakter prawa użytkowania wieczystego

1

2

3