Odwołanie się pracownika od nałożonej nagany

Pytanie:

Udzieliłam mojemu pracownikowi nagany zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy z uwagi na notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy. Kilkakrotnie wcześniej dostawał upomnienia słowne w tej sprawie. Pracownik mój w przeciągu 7 dni wniósł sprzeciw do otrzymanej nagany, uzasadniając to, że informował mnie o zmianie miejsca zamieszkania, co wiąże się z niemożnością dojechania do pracy na określoną godzinę. Pragnę nadmienić, że pracownik ma swoje miejsce zameldowania ponad 400 km od siedziby firmy, a w chwili obecnej wiem, że czasowo przeniósł się do miejscowości oddalonej od firmy o 15 km. Czy pracownik winien jest poinformować pracodawcę o zmianie miejsca zamieszkania i w jakim terminie. Czy pracodawca musi się ustosunkować do sprzeciwu pracownika na otrzymaną naganę? Czy brak ustosunkowania się pracodawcy do sprzeciwu pracownika na otrzymaną naganę jest równoznaczne ze zgodą na sprzeciw czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawnienie do nałożenia na pracownika kary nagany wynika z artykułu 108 kodeksu pracy. Zgodnie z nim za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia, 2) karę nagany. Jednocześnie proszę pamiętać, iż kara nie może zostać nałożona po upływie dwóch tygodni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu przez pracownika porządku i po upływie trzech miesięcy od tego naruszenia. Za dzień nałożenia kary należy uznać dzień, w którym pracownik został zawiadomiony o ukaraniu, a nie dzień, w którym pracodawca podjął decyzję o ukaraniu. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika o nałożeniu kary porządkowej. Zawiadomienie pracownika kończy dopiero postępowanie w sprawie ukarania pracownika karą porządkową. Wysłuchanie pracownika jest koniecznym elementem postępowania przy nakładaniu kary porządkowej. Nałożenie przez pracownika kary porządkowej bez uprzedniego jego wysłuchania stanowi uchybienie proceduralne, które daje pracownikowi podstawę do złożenia sprzeciwu, a w razie jego nieuwzględnienia przez pracodawcę - do dochodzenia uchylenia kary na drodze sądowej. Jeżeli pracownik nie może być wysłuchany z powodu nieobecności w pracy, to nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu bieg dwutygodniowego terminu przedawnienia karalności liczonego od chwili powzięcia przez pracodawcę wiadomości o popełnieniu przez pracownika naruszenia porządkowego. Nie ulega natomiast zawieszeniu bieg trzymiesięcznego terminu przedawnienia karalności liczonego od dnia popełnienia przez pracownika naruszenia porządkowego. Nawet jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy i pracodawca nie może go wysłuchać, to z chwilą upływu trzech miesięcy od chwili popełnienia przez pracownika naruszenia porządkowego nastąpi przedawnienie karalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: