Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Pytanie:

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po zaimportowaniu ofert do systemu, źle wgrały mi się dane. NFZ odrzucił moje oferty powołując się na harmonogram pracy poradni wykazany w ofercie poniedziałek, środa, piątek 14-18 i w drugiej jednostce w te same dni 18-22, zgodnie z zarządzeniem NR 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 02.11.2009 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna opieka specjalistyczna nie spełnia kryterium dotyczącego wymagań w zakresie dostępności (paragraf 10 ustęp 4 cyt. zarządzenia) -harmonogram wykazany w ofercie nie spełnia tych wymogów, brak w ofercie pracy w godzinach przedpołudniowych. NFZ powołał się również na komunikat 72/2010 dla oferentów przystępujących do postępowań konkursowych- w tym komunikacie jest mowa o odrzuceniu oferty natomiast w zarządzeniu 62/2009/DSOZ paragraf 10 ustęp 4 nie ma takiej informacji. Czy NFZ może w ten sposób wydawać zarządzenia, które utrudniają dostęp pacjentom do świadczeń medycznych? Poradnie odrzucone przez NFZ kiedy poradnia jest czynna nawet 4 razy w tygodniu przedstawia dużą dostępność do świadczeń. Z naszych obserwacji wynika, iż pacjenci chętniej korzystają z poradni czynnych w godzinach popołudniowych. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, jako świadczeniodawca realizujący poradnie od kilku lat? Pragnę nadmienić, iż uzupełniając ofertę w portalu jak chciałam wpisać lekarza na godziny ranne to powstawał mi konflikt, że gdzieś w innej jednostce jest wykazywany lekarz, więc tego nie zrobiłam. Po rozmowie z pracownikiem NFZ, który nadzoruje kontrakty powiedział mi, że mogłam to zrobić, bo oni i tak nie patrzą się na konflikty w portalu. Bardzo proszę o poradę w tej sprawie, nie chciałbym stracić poradni, które funkcjonują już kilka lat i pacjenci w pewnym stopniu mają ułatwiony dostęp do świadczeń. Czy rozporządzenie 62 czy komunikat 72/2010 o odrzuceniu oferty jest wiążący?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotnie Zarządzenie nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w § 10 ust. 4 nie przewiduje sankcji w postaci odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia wymogów w zakresie harmonogramu pracy poradni specjalistycznej.

W komunikacie nr 72/2010 dla oferentów przystępujących do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów na rok 2011 i lata następne w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie poprawnego przygotowania ofert znajduje się stwierdzenie, że oferty, które nie będą spełniać wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2009 r., Nr 139 poz. 1142) oraz w Zarządzeniu nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna będą podlegać odrzuceniu.

Kwestia nie dotyczy wzajemnej relacji między komunikatem a zarządzeniem. Komunikat ma tylko walor informacyjny, a nie prawnie wiążący. Stosować się należy do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Aktami wykonawczymi są nie tylko rozporządzenia, ale także zarządzenia oraz uchwały. Zwracamy uwagę, że zarządzenie nr 62/2009/DSOZ zostało wydane na podstawie art. 102 ust. 5 pkt. 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy. Art. 146 ust. 1 stanowi, że Prezes Funduszu określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) kryteria oceny ofert;

3) warunki wymagane od świadczeniodawców

 

Z kolei art. 149 ust. 1 pkt. 7 ustawy nakazuje odrzucenie oferty świadczeniobiorcy jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3. Ten przepis jest zatem podstawą prawną stwierdzenia zawartego w komunikacie nr 72/2010.

 

Warto zwrócić uwagę na poniższe regulacje przewidziane w ustawie, które będą mieć zastosowanie w opisywanej sprawie.

Art. 153. 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

W dalszym toku postępowania znajdzie zastosowanie art. 154 ustawy. Przepis ten stanowi, że „Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu”. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni liczonym od dnia otrzymania decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Od decyzji wydanej przez Prezesa Funduszu przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: