Opodatkowanie licencji i know-how

Pytanie:

Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup - jaka stawka amortyzacyjna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź zostanie udzielona w oparciu o założenie, iż przedmiotem zakupu będzie usługa kwalifikowana jako usługa licencyjna.

Zakup usług licencyjnych za granicą, stanowi w świetle art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – nabycie (import) usługi niematerialnej i prawnej. W myśl przepisów ustawy, w przypadku nabycia tej usługi, miejscem jej świadczenia jest miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

W związku z powyższym, nabycie tej usługi opodatkowane będzie na terytorium Polski, a podatnikiem z tytułu jej nabycia będzie krajowy usługobiorca. Zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy VAT podstawą opodatkowania z tytułu importu usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić z wyjątkiem, gdy na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku, gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty za te usługi, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jednocześnie, zgodnie z art. 86 - dla tego podatnika kwota podatku należnego będzie równocześnie stanowiła kwotę podatku naliczonego, co powoduje, że podatnik może o tą kwotę obniżyć kwotę podatku należnego według ogólnych reguł dotyczących rozliczania podatku VAT – czyli operacja ta będzie dla niego z punktu widzenia rozliczeń podatku VAT - neutralna.

Dokonując nabycia omawianej usługi podatnik powinien, zgodnie z art. 106 ust.7 wystawić fakturę wewnętrzną.

Odrębnym problemem, jaki powstaje jest problem powstały na gruncie ustawy o podatku od osób prawnych, zgodnie z którą wypłacone należności licencyjne stanowią przychód osoby zagranicznej - uzyskany i co do zasady opodatkowywany w Polsce ryczałtowym podatkiem w wysokości 20%, a obowiązanym do pobrania podatku (płatnikiem) jest wypłacający te należności. Cytowane przepisy stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z umową pomiędzy Polską a Cyprem - należności licencyjne powstające w Polsce, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Cyprze, mogą być opodatkowane na Cyprze.

Należności te mogą być także opodatkowane w Polsce, i zgodnie z ustawodawstwem polskim, lecz podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych należności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Zatem, korzystając z regulacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, (jeżeli spółka z Cypru okazała certyfikat rezydencji na Cyprze) i opodatkowując te należności w Polsce, spółka polska - jako podmiot wypłacający należności licencyjne zobowiązana jest na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- pobrać w dniu dokonania wpłaty zryczałtowany podatek w wysokości 5% od wypłaconych należności i przekazać do w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Również w tym terminie powinna zostać złożona do urzędu deklaracja CIT 10, a podatnikowi i urzędowi - informację IFT-2 o wysokości dochodu i pobranego podatku dochodowego.

Jeżeli spółka z Cypru nie wykaże się certyfikatem rezydencji, pobrany podatek od należności licencyjnych będzie wynosił 20 % (w takiej sytuacji nie uwzględnia się więc przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, nabyte licencje oraz wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) – podlegają amortyzacji jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, a wykorzystywane są one przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy. Licencje jak również know-how zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych.

Można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych jeżeli wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. Podatnik, jeśli tak zechce, wydatki na nabycie know-how zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.

Za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej przyjmuje się cenę jej nabycia. W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Dokładniejsze omówienie zagadnień związanych z amortyzacją znajduje się w artykule: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: