Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Pytanie:

"Córka prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej z swoją koleżanką. Działalność ta jest wyłączna działalnością i podczas wykonywania działalności posługuje się numerem NIP i regon nadanym dla spółki cywilnej. Czy ja, jako ojciec pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym córki, pomagając w prowadzeniu spółki cywilnej, która nie jest wymieniona w ustawie o działalności gospodarczej art. 8 pkt 6 jako osoba prowadząca działalność, podlegam obowiązkowi opłacania składki ZUS od osób współpracujących w myśl przepisów ustawy o zus art. 8 ust 11?"

Odpowiedź prawnika: Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Ustawa zawiera definicję osoby współpracującej, zgodnie z którą za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Natomiast  za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych a zatem to przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą przesądzać o tym, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest nie sama spółka cywilna, lecz jej wspólnicy i to wspólnicy są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Za osobę współpracującą należy uznać zatem również osobę, która pomaga w prowadzeniu spółki cywilnej, pomaga ona bowiem w prowadzeniu działalności przez wspólnika tej spółki.  Należy również dodać, że przepisy nadające spółce odrębny NIP, czy też REGN mają charakter administracyjny i nie przesądzają o tym, czy dany podmiot ma osobowość prawną.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Gosia 2016-10-17 16:18:31

    Powyższa interpretacja jest błędna. Warto tu przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, który w jednym z orzeczeń ? zachowującym aktualność ? stwierdził: ?spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym, który może zatrudniać pracowników i być w związku z tym pracodawcą, także dla osób bliskich wspólnikom. Pracownicy tacy podlegają ubezpieczeniom społecznym pracowników?. Osoba taka ma zawartą umowę ze spółką cywilną jako pracodawcą, a nie z konkretną osobą prowadzącą działalność?. Reasumując, w przypadku, zatrudnienia osoby bliskiej na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką, będzie podlegać pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, a nie ubezpieczeniom osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, ze wszystkimi tego konsekwencjami.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika