Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

Pytanie:

Spadkobierca mieszka w Niemczech, sprawa będzie w Polsce. Mam dla spadkobiercy załatwić wszystkie formalności. Potrzebuję pełnomocnictwa dla adwokata, którego znalazłam. Jak powinno brzmieć pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy dla adwokata w Polsce udzielone przez spadkobiercę mieszkającego w Niemczech? Czy powinny się w nim znaleźć jakieś szczególne sformułowania? Czy takie pełnomocnictwo musi być uwierzytelnione przez tamtejszego \"notariusza\" czy też wystarczy sam podpis spadkobiercy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnictwo procesowe zgodnie z polskim prawem nie musi mieć formy aktu notarialnego. Jednakże z uwagi na fakt, iż miejscem sporządzenia pełnomocnictwa nie jest terytorium RP, należy odwołać się do reguł ustawy Prawo prywatne międzynarodowe. Zgodnie z nimi forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Wystarczy więc sporządzić pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, nawet jeśli prawo niemieckie przewiduje większe wymogi. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

Pełnomocnictwo udzielone w tak ogólnej treści, jak w powyższym wzorze obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do:

  • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;  
  • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;  
  • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;  
  • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;  
  • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej (w przypadku procesu).  

Jeżeli więc spadkobierca nie chce udzielić adwokatowi pełnomocnictwa np. do zawarcia ugody lub do udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego (ustanowienie substytuta), powinien wyraźnie oznaczyć to w pełnomocnictwie.

Warto też podkreślić, że strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, powinna wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Bowiem w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.  

Jeżeli pełnomocnictwo będzie napisane w języku niemieckim, to powinno zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Sąd może także w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Arudek

17.9.2012 13:26:12

Re: Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

Pytanie bylo: "Czy takie pełnomocnictwo musi być uwierzytelnione przez tamtejszego "notariusza" czy też wystarczy sam podpis spadkobiercy" a odpowiedzi na te czesc pytania - NIE MA. Odsylanie do strony: "Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku" tez prowadzi do nikad.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: