Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

Pytanie:

"Czy pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika do wykonywania czynności określonego rodzaju (w tym przypadku m.in. do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach w trybie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych oraz do podpisywania umów) powinno być opatrzone potwierdzeniem przez notariusza zgodności podpisu prokurenta – w tym – opłatą skarbową?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących sposobu ustanawiania pełnomocnika. Do takiego pełnomocnika będą zatem miały zastosowanie ogólne przepisy kc.  Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (np. pełnomocnictwo do zawarcia aktu notarialnego powinno być udzielone w formie aktu notarialnego).

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, umowa w sprawach zamówień publicznych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

Zatem, pełnomocnictwo  do zawarcia umowy w sprawie dotyczącej zamówień publicznych wymaga co najmniej formy pisemnej. Jeżeli w ramach tych czynności miałoby dojść do podpisania aktu notarialnego, konieczne jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Odrębną kwestią jest jednak zaufanie organu prowadzącego postępowanie przetargowe do pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Organ ten, by być pewnym, że pełnomocnik został ustanowiony przez osobę uprawnioną może zażądać pełnomocnictwa w innej formie (np. z podpisami notarialnie poświadczonymi).

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł opłaconej w postaci naklejenia znaków skarbowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gl 2012-11-15 12:31:30

    Głupoty!!! nie podlega opłacie.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika