e-prawnik.pl Porady prawne

Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Pytanie:

Przymierzamy się do likwidacji spółki jawnej (termin ustaliliśmy na 1 września 2015 roku). Ile mamy czasu na zawiadomienie KRS o likwidacji spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

22.4.2015

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. nr 1030 – j.t.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013r. nr 1203 – j.t.).

Zgodnie z art. 74 k.s.h.: „§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

Zgodnie z art. 74 k.s.h.: „§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd następuje z urzędu.

§ 4. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".”

Zgłoszenie, o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie, jest w istocie wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przedmiotowym przypadku do 8 września 2015r.

Wpis otwarcia likwidacji ma charakter deklaratoryjny . Złożenie wniosku o wpis w terminie późniejszym niż wymagany przez art. 22 ustawy o KRS nie pociąga za sobą skutków w postaci braku możliwości dokonania wpisu i utraty skuteczności prawnej zdarzenia będącego podstawą wpisu.

Obowiązki związane ze zgłoszeniem likwidacji spoczywają na każdym likwidatorze.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ