Podanie nazwiska autora zdjęcia

Pytanie:

Kieruję instytucją kultury, która wydaje materiały poligraficzne dotyczące organizowanych przez nią imprez. W tych materiałach często zamieszczane są zdjęcia artystów, którzy w imprezach tych biorą udział, a zatrudniani są na umowę o dzieło. Czy mamy obowiązek w tym poligraficznych materiałach podawać autora zdjęć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim do wykorzystania zdjęć w takich materiałach poligraficznych potrzebna jest zgoda autora zdjęć. Z opisu sytuacji nie wynika też, czy fotograf przeniósł na kierowaną przez Pana instytucję autorskie prawa majątkowe czy udzielił licencji. Pomijając tę kwestię należy stwierdzić, iż jeśli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, jego wysokość określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

Zakładając, iż wykorzystanie zdjęć następuje za zgodą autora, można przejść do zagadnienia autorskich praw osobistych. Zgodnie z art. 16 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  1. autorstwa utworu; 
  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo
  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 
  5.  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.  

To przede wszystkim autor decyduje o tym czy i w jaki sposób ujawnić swoje nazwisko czy pseudonim przy utworze i przed wydaniem materiałów poligraficznych należałoby w tym zakresie uzyskać oświadczenie autora.  

Na marginesie wskazać należy szczególną regulację odnośnie wskazywania imienia i nazwiska autora, dotyczącą tzw. dozwolonego użytku. Otóż zgodnie z art. 34 ustawy można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.  

Warto podkreślić, iż ustawa o prawie autorskim (art. 115) przewiduje również sankcje karne za przywłaszczenie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto tej samej karze podlega osoba, która rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: