Prawo autorskie

Zastrzeżenie praw autorskich

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki.

Licencja i sublicencja

Licencja i sublicencja

Proszę o informacje na temat licencji i sublicencji.

Wykorzystanie fragmentów filmów

Wykorzystanie fragmentów filmów

Opracowujemy program szkolenia przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw. Program będzie obejmował prezentację, materiały szkoleniowe oraz pomoce. Między innymi w programie chcielibyśmy uwzględnić (...)

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?

Skanowanie czasopism

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

Przeniesienie praw autorskich

Przeniesienie praw autorskich

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Co jest przedmiotem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pola eksploatacji utworu

Pola eksploatacji utworu

Czym są pola eksploatacji utworu?

Majątkowe prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie

Jaka jest istota majątkowych praw autorskich?

Osobiste prawa autorskie

Osobiste prawa autorskie

Jaka jest istota autorskich praw osobistych?

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Uprawnienia producenta fonogramu

Uprawnienia producenta fonogramu

Jakie uprawnienia na gruncie prawa autorskiego przysługują producentowi fonogramu (płyty cd z muzyką)?

Rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby

Rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby

Czy rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby jest dozwolone?

Utwór oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Utwór oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jaki utwór jest oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Utwory chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Utwory chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakiego rodzaju utwory są chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W odniesieniu do których twórców, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Jak określić udziału we współautorstwie programu komputerowego?

Charakter utworu wspólnego

Charakter utworu wspólnego

Czym charakteryzują się utworu wspólne w rozumieniu prawa autorskiego, jakie ma to odniesienie do programów komputerowych?

Program komputerowy jako utwór zależny

Program komputerowy jako utwór zależny

Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Współautorstwo programu komputerowego

Współautorstwo programu komputerowego

W jakich przypadkach można mówić o współautorstwie programu komputerowego?

Prawa autorskie do programu komputerowego

Prawa autorskie do programu komputerowego

Kto jest podmiotem praw autorskich do programu komputerowego, jeżeli było on tworzony w ramach stosunku pracy?

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich

Jakie roszczenia przysługują twórcy w razie naruszenia jego praw autorskich?

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Czy filmy z serwisu Youtube można wykorzystać do pozyskania zleceń w obrocie handlowym?

Charakter umowy licencyjnej

Charakter umowy licencyjnej

Na czym polega umowa licencji na gruncie prawa autorskiego?

Film jako przedmiot prawa autorskiego

Film jako przedmiot prawa autorskiego

Czy filmy z Youtube objęte są prawami autorskimi?

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

Publikacja fotografii reporterskiej

Publikacja fotografii reporterskiej

Na jakich zasadach można opublikować w czasopiśmie fotografię reporterską?

Dozwolony użytek utworu fotograficznego

Dozwolony użytek utworu fotograficznego

Czy dozwolony użytek uzasadnia opublikowanie w czasopiśmie fotografii bez zgody jej autora?

Majątkowe prawa autorskie do utworu fotograficznego

Majątkowe prawa autorskie do utworu fotograficznego

Czy fotograf może zabronić publikacji w prasie zdjęcia, którego jest autorem?

Przedmiot ochrony prawa autorskiego

Przedmiot ochrony prawa autorskiego

Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego?

Utwory podlegające ochronie polskiego prawa autorskiego

Utwory podlegające ochronie polskiego prawa autorskiego

Co jest przedmiotem ochrony polskiego prawa autorskiego?

Formalna procedura przyznania danemu utworowi ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim

Formalna procedura przyznania danemu utworowi ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim

Jak wygląda formalna procedura przyznania danemu utworowi ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim?

Przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakie utwory uznawane są za przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zabezpieczenie roszczeń kontrahenta twórcy

Zabezpieczenie roszczeń kontrahenta twórcy

W jaki sposób zabezpieczane są interesy kontrahenta twórcy w przypadku, gdy ten wypowiada umowę?

Elementy przedmiotowo istotne umowy przeniesienia praw autorskich

Elementy przedmiotowo istotne umowy przeniesienia praw autorskich

Jakie elementy musi zawierać umowa przenosząca prawa autorskie majątkowe?

Rodzaje umów prawno-autorskich

Rodzaje umów prawno-autorskich

Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo?

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego?

Wyłączność twórcy na korzystanie z utworu

Wyłączność twórcy na korzystanie z utworu

Czy twórca utworu ma wyłączne prawo do korzystania z niego?

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Czy książka w formie Ebooka jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego?

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Jakie cechy powinien spełniać utwór, aby był objęty ochroną prawa autorskiego?

Zakres zastosowania ustawy Prawo autorskie

Zakres zastosowania ustawy Prawo autorskie

Do jakich utworów stosuje się ustawę Prawo autorskie?

Zabezpieczenie roszczenia w prawie autorskim

Zabezpieczenie roszczenia w prawie autorskim

Jaki sąd jest właściwy do zabezpieczenia roszczeń wynikających z prawa autorskiego?

Sankcja za naruszenie majątkowych praw autorskich

Sankcja za naruszenie majątkowych praw autorskich

Jakich sankcji może obawiać się naruszyciel autorskich praw majątkowych?

Korzystanie ze stron internetowych a prawa autorskie

Korzystanie ze stron internetowych a prawa autorskie

Jakie pola eksploatacji (sposoby korzystania) stron internetowych można wyróżnić w rozumieniu prawa autorskiego?

Prawa autorskie majątkowe

Prawa autorskie majątkowe

Do jakich czynności upoważniają uprawnionego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie?

Sankcja za naruszenie osobistych praw autorskich

Sankcja za naruszenie osobistych praw autorskich

Jakimi uprawnieniami dysponuje twórca wobec osoby naruszającej jego osobiste prawa autorskie?

Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

Jaka istnieje różnica między prawami autorskimi majątkowymi i niemajątkowymi, w jakim zakresie stosuje się to do stron internetowych?

Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Czy strona internetowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlega ochronie?

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne